^
2 Tesalonaika
A Tiisan Aava I Taa Savat Layaan Na Krais A Filimaan Fulaa
A Maana Fakalimaanan Aava Ri Taa Savat Paamuina Ulaian Si Krais
Tigina Fatateak: A Piran A Siak Fati Nami Xena Waan Xuvul Pa Krais Lana Miridingan Sina
Na Pol A Fin Nari O Ri Taa Fenung Pana
Muta Nai Palau
A Fasisian Fataxapiak