^
2 Korin
A Piran Ina Famaluluman
Na Pol A Xul A Lamonan Sina
Taara Taa Lamon Tapin A Vilaana Saat Sitaara
A Lisanaana Turoxoian Faꞌui
A Miridingan Ina Turoxoian Faꞌui
A Maana Fafanaian Sina Piran Lana Mo Titifai Ri Vesane Pana Xavala
A Lifu Sitaara Pe La Xunavata
A Faisok Ina Daaruman
A Maana Lagafan Aava Savat Si Pol
Muta Faxuvul Xuvul Pana Rabuna Aava Ri Pife Namkai
Na Pol A Faamamaas Sena Mu Korin Ri Puk A Vilaana Siri
Na Pol A Fagut Nari Talo Ri Taa Tatavai Soliu
Na Pol A Feng Na Taitus Xe Korin
Na Pol A Gel Sena Faisok Sina
Na Pol E Mu Yaamut Bit
A Maana Masaxanaan Na Pol
A Mifan Si Pol
Na Pol A Lamon Faagut Sena Mu Korin
Fasisian Fataxapiak