^
1 Tesalonaika
A Fasisian
Na Pol A Kuus Faasiroxo Sena Toyan E Namkaian Sina Mu Tesalonaika
A Bilaian Si Pol Pe Tesalonaika
Na Pol A Vubuk Faagut O I Taa Fe Xalum Fulan Nari
A Kuusan Roxo Si Timoti A Fagut Na Pol
Taara Taa Bilai Malaafaa Xena Fafaamamaas A Piran
A Filimaanan Sina Memai
Faigot Pana Filimaanan Sina Memai
A Mu Fepitaian Fataxapiak