^
1 Pita
Fasisian
A Xakaavangan Xatam I Taa Fasavat A Naian Roxo E Tateak: A Toyan Faꞌui
Faamamaasan
Mu Xakalayan Ti Kavai
A Toyan Fatak Sina Mu Rabuna Si Krais
A Tatavai Si Yesus Krais
A Mu Vilaana Ina Naian Roxo
A Xakaavangan Sina Mu Rabuna Si Krais
Usi Faroxoi A Mu Matalava
A Mu Felavaan
A Naian Simi Mu Rabuna Aava Mi Namkai
Saxanu Ferawaian
A Mu Rabuna Si Yesus Ri Taa Faisok Lapaana Mamaaluxan
Faxatang Faroxoi A Mu Tatavai Sina Piran
A Ferawaian Tateak Xe Sina Mu Rabuna Aava Ri Namkai
Xe Sina Mu Paamua
Xe Sina Mu Rabuna
Ferawaian Fataxapiak