^
1 Korin
Na Pol A Kuus Faasiroxo Xe Sina Piran Pari
A Toxan A Fepatoxan La Palou Ina Mu Rabuna Sina Piran
Na Krais Ve A Gutan E Texaasan Sina Piran
A Texaasan Sina Piran A Savat Malaan
Nemaam Ve Maam Mu Sisiak Sina Piran
A Vilaana Ina Faxaradaxaana Lagafan La Palou Ina Mu Rabuna Namkai
Tavai A Piran Pana Isin Lava Sena Vilaana Ina Tami
Sena Vilaana Ina Tamaian Tuuna
Sena Fanganan Aava Ri Tavai A Mu Piran Bit Pana
Na Pol A Gel Votan A Vilaana Sina
A Matafanganai Sina Memai
Xafut A Putumi Layaan Mi Lotu
A Mu Korin Ri Bilai Fasaat Lana Matafanganai Sina Memai
A Mu Tatavai Aava Vovau Xaradak A Tatavai Pana
A Maana Xavil Ina Vipin Saxa Mon
A Yaan Ina Lotu I Taa Falet Faroxo
A Fatatoi Faꞌuliaan Na Krais
A Fatatoi Faꞌuliaana Mu Mamaat
A Vipin I Taa Malaafaa Lana Yaan Ina To Faꞌulaian
A Faxuvulaana Faat Xena Xavang A Rabuna Sina Piran
A Fasisian Fataxapiak