^
Mak
Diyoni taukabulu Yesu ena eta i yawasi
Diyoni Yesu I Kabulu
Seitani Yesu I Laulubu
Yesu taugomo 4 i yogedi te sakaiwata
Yesu aluwa gebogebona oloto noponemo i kwavivai
Yesu lava wapewapedi i wai yawasanidi
Yesu Galilimo i lauguguya
Yesu oloto sida kapa vaivaina i wai yawasani
Yesu oloto sida tunipekipeki vaivaina i wai yawasani
Yesu Livai i yoge
Udi ena waitala
waiyawasi laḡanna Waitalana
Yesu Oloto Nimana Pekipekina I Wai Yawasani
Yesu giugiukamaḡedi 12 i vinedi
Lava a giu te bena aluwa gebogebodi Yesu a suneḡi
Yesu Ena Lava Otidi
Taubayau Lautaulalana
Bai Aubaina Yesu Lautaulalamo I Giugiu
Doḡa Matabudi 4 Edi Titikuna
Maimaituwa Ena Waibada Ya Dididigana Titikunina
Yesu Yavala Bi Labama I Giu waitaudi
Yesu Oloto Aluwa Gebogebodi A Sunesuneḡina I Waiyawasani
Yesu Diaelasi natuna waivina bi waivini i waiyawasanidi
Nasalet Lavedi Yesu A Miya Tautaulie
Yesu ena tauwaikaiwatana 12 i giu kamaḡedi te malagaiḡa a lauguguya nawa
Guyau Alodi Yesu I Noḡoti Bena Diyoni Taukabulu
Yesu Lava 5 Tausan I Waikanidi
Yesu Topa Dabanaḡa I Natona Ena Tauwaikaiwatana Lisidimo
Lava wapewapedi Ganasaletimo Yesu i waiyawasanidi
Maimaituwa Ena Waiḡake Iteitedi Edi Vaivai I Saḡa kamaḡe
Lava Nuwapouna
Wali dobu waivina Yesu i wai sumaḡe
Yesu oloto papapina i wai yawasani
Yesu lava 4 tausan iwai kani bagibagidi
Palisi mataila ai baḡae
Yesu ena tauwaikaiwatana i giuwedi te Palisi bi Alodi edi wailovelove kaikaiyovudi sa kita kauwedi.
Yesu Betsaidamo oloto matapotapotana i wai yawasani
Pita Yesu i ka maḡati
Yesu ena peki bi ena kenamoito i giuwata
Yesu kaiwatana banina
Yesu kitana i nuwavitala
Yesu aluwa gebogebona gomana noponemo i kwavi vai
Yesu ena peki i giuwata munaḡe
Yesu ena tauwaikaiwatana a waikagiu te aiyai i saḡa gulata.
Aiyai mote imai ḡavieda ba tana eda tau.
Laukaḡesolumo gebogebo ya tubutuḡa
Waigose ena titikuna
Yesu bi libilibi kekelikidi
Oloto waiguyauna yawasana ilailala aubaina i waitala
Yesu ena peki giuna i wai faioni
Diyemesi bi Diyoni edi wai baḡa
Yesu Batimiyas matana potapotana i wai yawasani
Yesu Yelusalemmo i sola saḡa
Yesu kai damaya i pasili
Yesu taugimala bi taukune Maimaituwa ena vanuwa didiyaunemo i kwavidi a potiyo.
Damaya kaina i poki
Yesu ena waibada waitalana
Taubayau lautaulalana
Takis ena waitala
Pekimo kenamoito waitalana
Waiḡake laukaina
Deivida ena Bada aiyai?
Yesu aiyai natuna
Iwape ena sewasewa
Yesu i giu te muliḡa lava Maimaituwa ena vanuwa waiyawa sa ka gebogebo
Pilipili bi laukivigebogebo nopodimo Yesu ena tauwaikaiwatana sa moito didi
Wainuwatoi laḡanina dididiga
Yesu ena yovo munaḡa.
Kaikini lautaulalana
Tada tavononoḡa Yesu ena nato munaḡa aubaina
Diu babadidi Yesu kana pota a yesi
Waivini gauba panepanena Yesu dabanemo i ḡini
Diudas i wai anina te Yesu ya kaisoluḡe
Vawaitauli soina a kani
Yesu Pita ena valele i gei giuwe
Yesu Getsemenimo i laupali
Yesu a pani
Yesu Diu edi babada matedimo i etala
Pita Yesu i valeleye
Yesu Paelat matanemo i moito
Diu babadidi a ḡoye te Yesu maso i peki
Tauwaiḡaviya Yesu ai namaḡe
Yesu a tupalatu
Yesu i peki
Diosepa Alimatiya olotona Yesu tubuḡina i vai bi tauyewamo i sako
MAK 16:9-20
[Mak ena buka damodamona i kulikulina ba i ainawanawa bi mote a banavi. Bi lova 9 te 20 noponemo bai a noḡonoḡotina luvanemo mainana a kuli.]
Yesu Meli Magdalin lisinemo i laumaḡata
Yesu ena tauwaikaiwatana labu lisidimo i laumaḡata.
Yesu ena tauwaikaiwatana 11 lisidimo i laumaḡata
Maimaituwa Yesu i lageti saḡe galewemo