^
Taitasi
Bolou Taitasiho hisaliale
Taitasiu Keliti vatae loviamale deiada
Bukae Hotou louale ke loui ata haive.
Ekalesiaeau vaveve
Hotoe gabi