^
Hibulu
Iesu esemu moleu Hibulue hoto loumalebiaho hisalianu.
Dilavau au mo ebagemage anelu evigevenu.
Hoto seleve ke mataha tumuave.
Iesu Kelisou ukolikolie humaha alavonu.
Iesuu Mosese evihanu.
Lainaho Dilava hoto kabebihavolive.
Dilavaluvuta uveve deiada
Iesu keu nahie dubue Kosive baluga.
Dubue kosive baluga ke vaveve.
Dilava hotomo luleleholiale keau eseese nahate.
Eseese vavevete halevai kosie vavevete vave.
Dilavau louale ke auna vai.
Dubue kosive baluga Mekisedeki
Dubue kosive baluga Mekisedeki nahate.
Iesu keu nahie dubue kosive baluga.
Menakae mami isi menakae doga
Kelisou tava igae toelaho hatinu.
Ovo havei mahomale ke vuvuneu uoholinu.
Iesuemo nahiabuna Dilava vavamo ui.
Evievi atae deiada
Iesu keu nahie evievie umuka
Vaveve toelamo la ebia nenigeveve.
Otogoe Dielusalema
Nahie uvevemo Dilava hoesehavoveve
Guligulie hoto