^
Abostolo
Iesuu au Mamae veatiale deiada
Mataiasiu Diudasi lovo mai Iesu esemu holinu.
Munanae Tumuu otogomo lohonu.
Bitau hovelahai Dilava vaveve lounu.
Evievi atae vaveve
Bitau malaha mole velo golote hoesehavonu.
Bitau dubumo ata haivema.
Diue kosiveau Bitata Dionita malevei kotalahalu.
Evievi ataeau guliguliage hamuu hatunu.
Evievi atae onobenobe keau igae
Ananaiasi isi Sabaela
Iesu abostoloeau vikoe vaveve moaga vaevelu.
Abu ata seveni (7) tabagevelu.
Abu Sitiveni male deiada
Sitiveniu Diue kosive vudimo au deiada louma.
Abu muneta Sitiveni hamalu.
Solou ekalesia aiogevemale
Bilibiu Samalia oe ata haivema.
Bilibiu Itiobiae gamani kosiveti belemanu.
Dilavau humaha tavae Solo haivunu.
Solou Damasikasie hotoe dua louma.
Solou Dielusalemae ata haivema.
Bitau Lidata Diobatae tinu.
Bita isi Koniliasi
Bitau Koniliasi oe velemanu.
Bitau hoto loui ata haivema.
Diue ata holioholialeau Munanae Tumu malelu.
Bitau tota Dielusalemae au deiada lounu.
Ekalesia ataeau Antiokae umale
Aneluu dibulamo Bita tedahoale deiada
Elodiu hatiale deiada
Abu Solota Banabasita hanavelu.
Solou Banabasiti Saibalasi vatae tilu.
Abu Bisidia vatae tiale Antioka moleve tilu.
Bolou Banabasiti Aikoniomue ata haivema.
Abu Listata Debitae ata haivema.
Bolou Banabasiti abu vata seleve tilu.
Dielusalemae hotohoto baluga
Diue ata holioholiale kebiaho hisaliale
Bolou Banabasiti mole tasalievelu.
Timotiu Bolota Sailasitahi tinu.
Bolou Toloasie lahoahoanu.
Keate mole Lidia keu evievi ata holinu.
Abu Bolota Sailasita malevei dibulae otovelu.
Bolomeau Tesaloniae tilu.
Bolomeau Beliae tilu.
Bolou Atenie ua.
Bolou Kolinitie tinu.
Bolou Antiokae hoilahanu.
Abolosiu ekalesia tedaevenu.
Bolou Evesasi oe lovianu.
Sikiva esee deiada
Evesasie ata moleu Boloho itumuale deiada
Bolou Masedonia isi Giliki vatae tinu.
Bolou Toloasie au hotoe gabi lounu.
Toloasi halevai Militasie tilu.
Bolou au hotoe gabi loui Evesasi namigevenu.
Bolou Dielusalemae tinu.
Bolou Diemisie deiai tinu.
Diue ataeau dubumo Bolo evudei malu.
Bolou Diue ataho au deiada lounu.
Bolou Kosive elehale deiada lounu.
Dilavau lahoahoamo Bolo haivunu.
Bolou kanisolo kebia vudimo laminu.
Diue ataeau Bolo hamaveve hoto louma.
Ame kosiveu Bolo hanavoge kosive mole elehaho tinu.
Abu Bolo mai kotalahama.
Bolou Velisi vudimo au deiada louma.
Bolou Velisita mahinaveta vudimo laminu.
Bolou isiviale Loma o baluga keve kotai.
Bolou Agilibata amakiniveta vudimo laminu.
Bolou Kini Agiliba vudimo hoto louma.
Bolou au ekalesiale deiada louma.
Bolou au lovie deiada louma.
Bolou bouti mai Lomae tinu.
Hanunu balugau lohoale deiada
Boutiu toelale deiada
Abu Malita vatae ua.
Abu Malita halevai Lomae tilu.
Abu nova Lomae velehovolu.