^
2 Timoti
Bolou Timotiho hisali moleai negotinu.
Iesu Kelisoe tuvalie ata seleve
Dilava nimo lovie dua vamale ata
Vaveve toelau vanie gabimo lohoveve
Bukae hoto keu baluga.
Bolou hativeve vaniu vuguvuguanu.
Bolo hotoe gabi