^
2 Tesalonia
Bolou tota Tesalonia ekalesiaho hisaliale
Dilavau atae toela ibina oveveve
Atae toelana au ebika mai Dilava toai.
Hoto seleve mataha tumutumuave.
Noheho noinoilahave.
Hoto evioholimale kebiamo haliohatuve.
Hotoe gabi