^
1 Timoti
Bolou Timotiho hisaliale hoto
Loboe ataemo la ebia nibieveve.
Dilavau Bolo toelamo hoesehavoale
Dubumo guliguliaveve deiada
Elodae vaveve
Dikinie vaveve
Dilavau Iesu vaveve nahie haivenu.
Loboe ata
Iesu Keliso esemue dua
Ata bahata hoesegeveve.
Moniho isivi baluga halevave.
Bolou Timotiho louale deiada