^
Revelesen
LOTU YA TAR MA YENYA JON RIITA WOSHIA TAR
JON RII KRAIST RIINA HER
EPESAS LOTU YA TAWA MA YECHI MAJI
SMENA LOTU YA TAWA MA MAJI
PEGAMAM LOTU YA TAWA MAJI
TAIATAIRA LOTU YA TAWA MAJI
SADIS YA YOPO WUCHI YICHAWA MA MIMA MAJI
PILADELPIA LOTU YA TAWA MAJI
LEODISIA LOTU YA TAWA MAJI
YECHA GOD RIITI HIN HEVENEK YESOKWATAR
JON RIITA VEENYI TAR JEYEN HER
JON RII SIPSIP YI POREN HER
EYEY SIPSIP YIN RIITI HIN YESOKWATO
SIPSIP YI RII POKON HEEMAR
ISREL MA YENYA HISIIR
NOKWAPA NOKWAPA MA MIMA GOD RIITI HIN HARAPA YESOKWATAR
DIITA MA YECHA KAPA MEEJI TAWA BOBOY SII EETA HAMAR
AKAR POR POKON DAGIIR
4 EJEL YECHA MUPUGU PIITAR
AKAR EJEL POR MUPUGU PIITAR
AKAR EJEL POR MUPUGU PIITAR
EJEL POR RII JON RIINA JEYEN HAREK, RII AR
GOD RIITI MAJI SAWO TAWA MA UPURUS
AKAR EJEL POR RII RIITI MUPUGU PIITAR
MIMA SIITAKA HOPOKA PIIRIITI NOMA
KWASHIKA TAWA HARAPA ASA UPURUS
GOD RIITI MA MIMA HOKWA CHICHAR
EJEL PIIRIICHAR YE MAJIN BAR
NOSAP TAWA BOBOY SAGAN YA TAWA NEDII
7 EJEL YE HARAPA KAPASEK BOBOY OTIIR
7 HEEBIYA EETA GOD RIITI KWOTAY TAWA BOBOY SII TAKIIKIISIIR
NOBO ANEMESHEROKOTAR HARAPA MIMA SII HISAW KAPAN MEEJIR
BEBILON AKAMA EETA KAPASEK WOY SIIR
EYEY MA MIMA YE RAGATAR BEBILON KAPASEK SIIREK
SIPSIP YI RII RIITI MIMAN YAR
MA POR RII HOS APAMA MAGIIREK YICHAR
1000 SUKWIYA MAJI
GABA RIINA PI DAGIIR POYEKIITA
HARAPA ANASAKA TAWA NEDII YAK TAWA MAJI
AKAR NEER AKAR NOSAP YAR MAJI
AKAR JERUSALEM
EECHABA EECHABA TAK TAWA UKU, ME MAJI
JISAS RIITA AMEYA YAK TAWA MAJI