^
1 Timotiy
Minim Yesek Aŋgniŋgiy Ak Ma Dinimimb
Gor Pol Nup Simb Niŋak
Timotiy Nup Minim Bap Aŋgak
Lotiw Gep Miñ Ar Ak
Bi Gor Biynimb Nuk Kond Mindep Gok
Bi Diykon Gok
Biyomb Chin Gosimb Niŋbun Ak Key Yimb Gip
Biynimb Gor Minim Tep Ak Aŋgñispun Aŋgiy, Minim Yesek Apay
Biynimb Gok Kuyip Aŋgñirep Ginimin
Biynimb Gok Kuyip Gos Winjikniŋg, Niŋchikiy Ma Aŋgnimin
Biyn Yandiw Gok Kuyip Minim Aŋgak
Biyomb Gor Nup Woŋg Gipay Gok
Bi Woŋg Yikop Giñemb Gok
Tap Kuŋay Dun Aŋgiy Gos Niŋbay
Permindep Miñ Ar Ak Ma Kirginimin
Biynimb Krays Ker Tap Kuŋay Mindek Gok Kuyip Minim Aŋgak
Woŋg Girep Ginimimb