^
1 Pita
Mɨd tep gep magɨl cɨn ak mɨdeb God karɨp lɨm tep ne seb kab ar alaŋ sɨŋak
God cɨnop, “Bin bɨ sɨŋ mɨdenɨmɨb,” ageb
God tap tep yɨb yokɨl, cɨnop tau adɨk dak
Ai mam okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb
Bɨ Kɨb ne Kab Komɨŋ rek per mɨdenɨgab
God bin bɨ ne mɨdebɨm rek, mɨd tep gɨnɨmɨb
Cɨn Krais nop kɨsen gɨl, mɨker ap onɨmɨŋ, ma pɨrɨknɨgabɨn
Bɨ ber gon
Jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb
Mɨd tep gem, nɨbep gɨ tɨmel genɨmel, ma pɨrɨknɨmɨb
Krais kɨmɨl gac cɨnop lɨg gɨ yokak
Mɨker dɨlɨg gɨ, nag tɨmel ned nɨb ar ak kɨrɨg gɨn
God wög cɨnop ar ke ke agɨp rek, gɨ tep gɨn
Krais bin bɨ ne mɨdebɨm rek, nɨbep mɨker ñɨnɨgal
Bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok bɨ kodep mɨdɨl, kɨrop kod mɨd tep gɨnɨmɨb
Yɨb cɨn ke ma dap ranɨn; gos yɨpɨd gɨl nep nɨŋɨn
Mɨnɨm dai won ognap