^
Matyu
Yesu Keriso-na kasuanuna biri go-rupa maasimi
Maria-me Yesu Keriso madisa
Kimisu alinumi Yesu adola ipisimi
Josep nipuna ena naaki-para Isip su-para pisimi
Herot-me nogo naaki raayo tamina lisa
Josep nipuna were raapu Isip su giyoma wala pisimi
Jon Baptais-mi agale la yokesa
Jon-me Yesu kalu-ipa measa
Satan-me Yesuna kone makoyatalo lisa
Yesumi Galili su-para kogono ripia pisa
Yesumi ali maalapu-para ni raita maa ipulupa lisa
Yesumi enaali adaapu waru raba misa
Yesumi rudu madaa aoma agale mo enaali lakalisa
Nimiri aipa-para paa laapo-rupa pimi
Yesumi rekena agale madaa agale lakalisa
Rono page kone
Ena paake ali paake madaa agale
Ena giyape agale
Ora so yaa madaa le agale
Koeyae palimide na-abutapape
Yesumi talo: Yada lore ali raapu epe kone sape
Enaali meda raba meape agale
Beten lape kone
Yesumi eda niti pape madaa agale lisa
Epe ele mea makiritaaina agale
Lere tona paa
Ali komeame surube ali laapona kogono mada napalia
Kedame komoma kone adaapu meme
Enaali rumape agale
Beten loma agale meamina
Nimiri oge pora gaape-para ora pulupape
Pa repenana kili matia waru adalepape
Ada pape kone laapo
Yesumi yakilimi li ali medana yaina ma-epeaasa
Yesumi soldia ali muduna kogono naaki ma-epeaasa
Yesumi Pita-na werena agi raba misa
Yesumi enaalinu adaapu raba misa
Enaali medalomame Yesu raita maa pulalo peme
Yesumi adaa po rilipu maloraasa
Yesumi makeae ali laapona koe remo mea ralu rubisa
Yesumi ki-age kole ali meda ma-epeaasa
Yesumi Matyu yalisa
Eda rekena-ai giyali kone
Yesumi ali muduna wane ma-epeaaoma nipuna mamina waraasa ena ma-epeaasa
Yesumi enaalinu kodome komisa
Aposel kogono alinuna bi
Yesu nipumi mo aposel kogono ali 12-pela kogono kalisa
Kedaa rado werepe epalia
Paala komape alina bi
Yesuri go piale ali
Yesu su kamaa ipisare yada marekaalalo naipisa
Enaali medalomame epe yoto mealimi
Jon-na disaipel ali medaloma Yesu piri-para pisimi
Taun medaloma-parare enaalinumi kone narulaeme
Yesumi talo: Pomo mu epa mealepa lisa
Pomo mu Pirape Yapi di madaa agale lorapisimi
Pomo mu Pirape Yapi di rabu Yesumi ki koe ali meda ma-epeaasa
Yesuri Gote-na epe kogono Raba Meape Ali
Yesumi Belsebul raapu kogono pea lisimi
Koe repenamere kili koyae matia
Enaali medalomame napi kogono adamono lisimi
Koe remo wala ipisa
Yesu nipuna agi amenu agale lakalisa
Ali medame maapu-para eda poaaya
Saa pi agalena re
Wit-na kili poape saa pi agalena re
Maapu-para koe rilipu opeana saa pi agale
Bret ma-adaa sape yis madaa saa pi agale
Yesuna agale talore saa pi agaleme kama lisa
Rilipu koena saa pi agalena re
Ali medame su kamaa wi kana paus asa palia-ae saa pi agale
Sekere maitape saa pi agale
Wena agona mada saa pi agale
Abalana agale-para kagaa agale laapona saa pi agale
Nasaret su-para piri enaali raayome Yesu giyasimi
Jon kalu-ipa komisa
Yesumi alinu 5000 eda kalisa
Yesu ipa koau madaa pora pamisa
Genesaret su-para Yesumi yaina kome enaali adaapu ma-epeaasa
Gote-na rekena agalemere kasuanuna agale rabuaanaaya
Koe eleme alinu koe kone masaaya
Kenan su-para piri ename Yesu madaa kone rulasa
Yesumi yaina kome enaali adaapu ma-epeaasa
Yesumi alinu adaapupe go-rupa 4000 eda kalisa
Yesu-para napi kogono meda pali rabu adamono lisimi
Farisi alinu-para Sadyusi alinuna yis-na saa pi agale
Pita-me Yesuri enaali Raapu Pirape Ali pu lapaasa
Yesu nipumi komoma wala tapa-para rekalua lisa
Yesuna yogalere rado-rupa aulisa
Yesumi koe remo piri naaki meda ma-edasa
Nipu komoma wala rekalua rana laapo lakalisa
Yesumi lotu ada raba meape kana takis lopasa
So yaa-para ali muduri aapi ya?
Pupitagi nape kone
Sipsip alu pae-na agale
Naana amenumi pupitagi nalimiri raba meamina
Kogono naakimi yago nageyeme-ae remaa
Yesumi enaali laapo rugulape kone madaa agale lakalisa
Yesumi oge nogo naakinu agale mana lakalisa
Penaali medame ele adaapu wisa
Wain maapu-para kogono pi naakinuna remaa
Yesu nipu komoma tapa-para wala rekalua lisa
Jems Jon nipu laapo Mudu Ali piri talo pisipi
Yesumi le koe ali laapo ma-epeaasa
Yesu nipu Jerusalem su-para ali mudu-rupa pisa
Yesumi lotu ada-para ele kabe alinu ralu lisa
Yesumi lisa rabu repena fik kaapu lisa
Nere aapimi puri gisa palo Yesu nipu agale lorapisimi
Ali komeana si laapo madaa saa pi agale lakalisa
Koe alinumi maapu su rube remaa
Ena ropo pulalo eda yawe saa agale
Takis kana-re kalamina yapae agale lorapisimi
Enaali komoma wala rekapere akepu yapae Yesu agale lorapisimi
Ora rekena agalena mupaa agale
Yesumi Farisi alinu-para Keriso-re aapi yapae pu agale lorapisa
Rekena agale tisaanu-para Farisi alinuna kone
Yesumi makirae agale le tisaa-nu agale lakalisa
Yesumi tisaanuri koe ele mealimi lisa
Yesumi Jerusalem su madaa re lisa
Yesumi lotu ada kilipitia lisa
Yesumi koe kedaa rado rado adaapu epalia lisa
Werepe koe elenu epalia
Enaali Raapu Pirape alina Si epalia
Repena fik madaa saa pi agale lakalisa
Epe kogono naaki-para koe kogono naaki laapona agale lakalisa
Ena 10-pela pirisimi
Kogono naakimi kana rogaa palae mi madaa saa pi agale
Alina Simi epe yoto rumaalia
Ali kalunumi Yesu taminaloma yada robesimi
Ename Yesuna kalu madaa wabola koyasa
Yesuri Judas-me ali kalunu-para ora maa gialua lisa
Yesu nipuna Pasova eda su nipuna disaipel alinu raapu nisa
Yesumi nipuna disaipel alinu raapu eda nisa
Yesumi Pita nipu koau watea lisa
Yesumi Getsemoni-para beten lisa
Judas-me Yesu lore alinu mea waalisa
Kaunsil-na le-aga madaa Yesu kose laasimi
Pita-me Yesuri ni na-ade lisa
Yesu nipu ali mudu Pailat piri-para maa pisimi
Judas nipu komisa
Pailat-me Yesu agale lorapisa
Namba wan gavman Pailat-me lisa rabu Yesu repena polopea madaa lisimi
Soldia alinumi Yesu-para ero agale lisimi
Yesu repena polopea mada nil-mi lisimi
Yesu nipu abala le kadupilisa
Yesu nipu kana apedaa-para rogaasimi
Soldia medame tapa suruba aasa
Yesu tapa-para wala rekesa
Soldia alina agale
Yesumi nipuna disaipel alinu kogono go-rupa palepape lo kalisa