^
2 Timoti
Timoti-ri ora Gote-na kogono ali-rupa pirape
Gote-na Epe Agale madaa yalame nakomamina
Timoti-ri Yesu Keriso-na epe edali rili ali-rupa aasa
Ora epe kogono aliri Gote-na le agaa madaa adaa bi wia
Po raapu yapi di rabu
Gote-na agalere waru mogeape
Gote-na agale enaali lakelaina
Pol-na kogonore go dia yala
Agale pu paitalepape le agaa