^
Galatia
Buŋa suruc hiabia imi méŋ
Anutunéŋ Paulo dimuhuc héihéré miyec imuac suruc.
Yesuac Méliméli ic ieneŋ Paulo aŋgétima tétécgémigic.
Paulonéŋ Petero ʒéqeqetali wammiyec.
Ninʒéŋ ninʒéŋac héna.
Héna ac ʒéma sisipac ac.
Weleŋqeqe ichéra me
Paulonéŋ Galatia ic ionac niŋac
Haga ʒéma Sara.
Kristonéŋ ʒiki sipac igucnec
Anutuac Uŋa ʒéma séwininawac siŋ.
Baocgé amuma kecmu.
Goro ac tetecgia.