^
Kolosai
Ewa hia ac ʒéma ʒéwelec ac.
Pauloac weleŋqeqe ai.
Kristoac qeriaiguc kekecyawac séha mihicŋiwiŋ.
Pakeŋ ac ikora niŋac goro ac ʒéyec.
Kekec ɋelia Kristoguc kecbiŋ.
Kristoac tohotoho ichéra ionac héna ʒéénécmimia.
Pakeŋ ac toroqeqeya.
Mozoc ac.