^
Rom
Ta yokwowa mɨi whɨekakɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm aposel Pol siya mɨriiyam sɨmiir boɨnka
Pol siya om komii Rom hɨran iikamɨm sɨmiir kɨgam naɨngwokɨn.
Ta Krais siir yai wɨn mɨiyɨka saeya kɨrɨekaka.
Ta yaiya iikamɨm Adi Komii siir yai aiir haimriyɨuɨm sɨmiir siyɨu ɨmiir boɨnka.
Yaiya Adi Komii siya hɨdiya ya nɨnoknɨnkɨn wadɨekɨwadɨeyaɨrga
Yaiya Juda iikamɨm mɨ siyɨu komii ɨkɨn sɨmiir boɨn aeya
Siyɨu biyɨe siya wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiir nikwowaisii rani.
Inkam mɨiyɨk nwɨr karamaeka. Nɨɨngaka.
Iikamɨm Krais siir yai aiirɨm naɨngwo tɨbmii wɨ iikam mɨiyɨk sɨma nwowi.
Adi Komii siya dimɨn whɨrkɨ kɨmbukaramɨn Ebraham siir dapkɨn.
Adi Komii siya nɨmbina ya iikam whɨekakɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirga
Adi Komii siya kɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam dapaigɨnɨugɨn
Ta yaiya Adam Krais sowiir boɨnka.
Krɨma Krais saɨka bɨdi yaonamɨm
Krɨma siyɨu mɨiyɨk ɨmiir sɨbgu ap
Mhɨi wɨni siyɨugɨn
Dimɨn biyɨe saeya nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨugɨn
Krɨmiirɨn dimɨn biyɨe saeya nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨnkɨn.
Krais siya haiyoprimdiyɨumiigikɨm krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm. Mɨ krɨmiirɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar swokɨ hauu.
Mhoɨiya krɨma wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir haii. Mɨ krɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya hainan praprasi.
Adi Komii siir naɨngwokwowa wɨ krɨmiir haiburgig rani.
Pol siya hɨk naɨngwoyɨmiyok prasae bɨ haigɨn Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiirsiyɨn.
Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwa mɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwa sowa.
Adi Komii siir yaiya Isrel sɨmiirɨn saeya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn.
Isrel sɨma Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨk ɨiir bɨ napkɨm.
Nanmaiwarkaina ya omkak krɨmiiraɨrga
Adi Komii siya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiirsi naɨngwobumbugɨn.
Adi Komii siya Juda iikam tani sɨmiir nanmaiwarkainakɨm.
Adi Komii siya iikam whɨekakɨm Juda iikamɨm sɨmiirɨm mɨ Juda iikam tani ɨkɨm wɨ sɨmiirar nanmaiwarkaina swowi.
Krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan.
Krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm Adi Komii siirɨn inkamɨm dimɨn taemɨn siir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm sɨmiir hɨriinan hauugi.
Kɨma gavman sɨmiir siyɨu ɨmiir dap
Mɨ iikamɨm iikam nhɨram naɨngwowiyɨm, yɨm sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiir napikɨm.
Krɨma iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨpi hɨd.
Krɨma nomiiyauɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saiir kɨpi tɨrbu.
Krɨma Krais siir yai aiirar wakaeyokna ap.
Krais siya Juda iikamɨm mɨ Juda iikam tani ɨkɨm sɨmiir kɨnsiis haigɨnɨu swokɨn.
Pol siya siir mɨi aiiram maɨrgɨmaɨrgakɨn.
Pol siya om komii Rom hɨran iikamɨm sɨmiir kɨgnakiyam tɨrkɨn mɨ nu Spen hɨriir namɨm warar mɨ tɨri.
Pol siya iikamɨm sɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨn.
Nɨkopkaigiyan yai aeya
Kɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan.