^
Revelesen
Jon siya yokwoɨm Adi Komii siir iikamɨm om ɨriiyar whɨso sɨmiir hɨranɨm sɨmiiram wɨnkika
Nhwonan Krais siir whɨnkɨg ɨeya.
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Efesas hɨranɨm sɨmiir boɨnkɨn
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Smena hɨranɨm sɨmiir boɨnkɨn
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Pegamam hɨranɨm sɨmiir boɨnkɨn
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Taiataira hɨr nwowɨm sɨmiir boɨnkɨn.
Jisɨs siir yaiyo Adi Komii siir iikamɨm om Sadis hɨr nwowɨm sɨmiir boɨnkikɨn
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Filadelfia hɨr nwowɨm sɨmiir boɨnkika
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Leodisia hɨranɨm sɨmiiram boɨnkika.
Mɨ iikamɨm Adi Komii siir omɨn siir hɨranɨm sɨma siir inɨg ɨiir hainan prapraskikɨm
Jon siya yokwowa bɨiya Adi Komii siyar wɨnɨtɨnakɨugiya ambɨni saiir kɨgɨn
Sibsibɨn yɨo inkamɨn yɨpɨkɨ naonamɨn dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨm haiyoprimdiyɨumiigiyɨn mɨ ambɨnɨm sɨmiir mɨ nɨinɨkibwaembwae ɨtkiiyanɨm yɨo siir nɨkrigɨn
Mɨ Adi komii siir paekwosɨmɨm 144,000 iikamɨm yɨpɨkɨ Isrelmiyɨm sɨmiir mwo ɨmiir haɨnmamakɨu
Iikam whɨekakɨm Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraskikɨm
Inkamɨn sibsibnanɨn ambɨn ɨriiyar nhɨs akan yokwo aiir nwowɨn siir nɨinɨkibwae ɨtkiigikɨn
Mɨ paekwosɨm ɨriiyar nwɨso sɨmiir kɨdɨm ɨna maskiyɨm
Mɨ paekwosɨm ɨriiyar akan siir kɨdɨn ɨna maskiyɨn
Adi Komii siir paekwosɨmɨn yokwowa siya hauuwa Jon siir mɨ siya saiirɨn ɨna yaeyɨn
Mɨ inkam nwɨso yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwo nu tɨr sowa
Adi Komii siir paekwosɨm ɨriiyar nwɨsakan siir kɨdɨn ɨna maskiyɨn
Wig aeya mɨ mɨpug biyɨe ɨkɨn
Niimauan wraisu ɨso sowa sowar nɨmbiyam ɨko
Mɨ 144,0000 iikamɨm mwai waokɨm
Paekwosɨm nwoɨmɨm sɨmiir yaiga
Paekwosɨm siya ha namɨn iikamɨm nuanɨm sɨmiir inɨ ɨkɨunaki mɨ sɨmiirɨn Adi Komii siiram yɨkɨunam.
Paekwosɨm ɨriiyar nwɨso dimɨn biyɨe ɨriiyar whɨso ɨni sɨma nonkwowɨm
Mɨ paekwosɨmɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm ha haiyɨm two hɨrankɨn mɨ sɨmiirɨn ɨna yɨtkiigiyɨm nua tɨriir
Hɨi nanaei wig komiiya saeya hɨk prasae prasae bɨ haiga
Om komii Babilonɨn Adi Komii siya tɨrbugikɨn
Inkamɨn sibsibnanɨn nokwonan, siir wigwɨs nae komii aeya
Inkamɨn hos whɨsinanɨn si ɨdwo nɨdwowɨn siya
Setan siya ɨenau hɨrɨn bɨewiiyɨm 1,000na nwokaii
Setan siirɨn Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨni mɨ siya siirɨn wɨ paeya kabɨtkaigi
Iikamɨm wɨ Adi Komii siya hɨdi
Nɨnomor nu wɨn ɨko
Om Jerusalem wɨn ɨeya
Jisɨs siya wɨ sɨpi swokɨ ɨtsauswi
Nɨkopkaigiyan yai aeya