^
Filipai
Paul siya Adi Komii siirɨm srɨigɨn, yɨpɨkɨ iikamɨm ta yokwo aiir mwaɨni sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm
Paul siya ha naɨngwokɨn, siya siyɨumwoni nwowɨm mɨ Jisɨs Krais siir nwokɨ kɨgna apɨm mɨ siya wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm
Krɨma krɨmiir kwoɨnɨm sɨmiirɨn kikɨntɨmdɨnu mɨ ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm sɨmiiram daɨngwo
Nɨm krɨma ɨni sikwo paenan ywowɨm yɨpɨkɨ iikam ɨmiir bigna ɨiisiisiimauu apiyɨm siyɨuɨn nɨiyaka mɨ krɨma sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiir nɨisiimauui
Pol siya Timoti siir boɨnkɨn
Yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨn yɨo inkam wadɨekɨn
Pol siya mɨnam naɨngwokɨn Jisɨs siir hɨriinan inkam kɨbi nwowɨm
Iikam kɨma maɨrgɨmaɨrga mɨ kwoɨn whɨrua dwo mɨ dimɨn taemɨn kɨbi kɨbi ɨmiiram daɨngwo
Pol siya iikamɨm Filipai hɨranɨm maɨrgɨmaɨrga sɨmiir nwokɨn. Dimusi rani, sɨma dimɨn taemɨn siir hauugɨm siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam
Nɨkopkaigiyan yaimɨrsɨsɨm kwɨsuwao Pol siya boɨniyɨm sɨma