^
Matyu
Tɨriigɨnɨm yɨm Jisɨs Krais siir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir inɨg ɨma
Maria saeya Jisɨs Krais siir naokainaka
Kam nhɨrɨm Jisɨs siir kɨgnakiyam nɨtkɨm
Sɨma nu Isiba hɨriir yɨdamam
Herot siya boɨnkikɨn yɨnisɨsɨmɨm sɨma nɨsomsom aokaokiyɨm
Josep sɨma niiyɨn nu Isib hɨr haiburgigɨm mɨ sɨma ɨna swokɨ amɨm
Jonɨn inkamɨn baptaisiyɨn Adi Komii siir yaiya siya boɨnmɨmauugɨn
Jon siya baptais haigɨnɨugɨn Jisɨs siirɨn
Setan siya Jisɨs siiram kɨnankɨugɨn
Jisɨs siir mɨiya nu Galili hɨr mɨrii bwakainakɨn.
Anasu mɨi mɨriiyɨm kam nwiiyɨm Jisɨs siya nɨkɨunakɨm
Jisɨs siya iikamɨm makakɨm sɨmiir haiswonɨskiigɨn
Jisɨs siya mhɨu kɨu hɨr boɨnmɨmauugɨn iikamɨm maɨrgɨmaɨrgakakɨm sɨmiir.
Jisɨs siya inkamkɨ maɨrgɨmaɨrgani siyɨuɨn siir boɨnkɨn.
Iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨm ɨni wa mɨ pae nɨuyanan ywowɨm
Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn siir yaiga
Kwoɨn haugɨhauga whiyɨeni siyɨugɨn
Nonkwonani siyɨuɨn siir tɨrbuwi ɨkɨn
Wigkam sopni siyɨugɨn
Adi Komii siya nɨmbini siyɨugɨn
Yamdiyamdi tɨrni siyɨugɨn
Siyɨuɨn sau omomɨn siiram naɨngwowi ɨeya
Iikam Paeprikabɨm sɨmiir whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi siyɨu ɨkɨn
Nhwo kwɨsboɨni siyɨugɨn
Nae haiyani siyɨu ɨkɨ.
Siyɨu digworaekwo mɨiyɨk hangiriyɨu haigɨni ɨkɨn Adi Komii siir hɨr
Kwoɨn nɨuyani paeka
Kwoɨn whɨsaɨrni siyɨugɨn
Inkam nwɨrni kɨpi hɨd
Inkamɨm nhwo kwɨsboɨnanaeiyɨm sɨmiir siyɨu ɨkɨn
Ano kopsɨm mɨ ano komii
Kɨma profet nɨksɨsaeyɨm sɨmiirsi mɨntarao
Kara kɨriir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn
Omaka ɨsaɨr mɨriini siyɨugɨn
Jisɨs siir kɨrɨe komii aeya
Jisɨs siya inkamɨn paowai mɨnkɨm pɨsɨkomkopouwɨn siir haiswonɨskiigɨn
Jisɨs siya sauan kamɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨn siir mɨiyan inkam ɨiir haiswonɨskikɨn
Jisɨs siya Pita siir nɨu aiir haiswonɨskikɨn
Siyɨuɨn Jisɨs siir mhoɨiya nami ɨkɨn
Opud komiiya Jisɨs siya boɨnkiya ɨna dɨgiya
Jisɨs siya haiswonɨskigigo inkam nwɨso uridyɨugɨ nɨtkiiyo
Inkamɨn ɨga ɨɨn nɨnsɨmsɨrɨuwɨn Jisɨs siya haiswonɨskiigɨn
Jisɨs siya Matyu siiram nɨkɨunakɨn siir mhoɨiya namɨm
Siyɨu wɨn mɨ siyɨu biyɨe sowa ɨrɨpa kɨpi prɨd
Bɨiyan inkam nwɨrɨn siir yɨnisɨm yɨnugiyɨna mɨ wiga siir yɨuɨs aiir nonkwokiyaka sowiirɨn Jisɨs siya haiswonɨskiigiko
Inkam nhwokwɨsae nwɨso mɨ waeyai ɨkɨn, sɨmiirɨn Jisɨs siya haiswonɨskiigigɨm
Inkam waeyai mɨkrɨmɨn Jisɨs siya haiswonɨskiigikɨn
Jisɨs siya Isrelan iikamɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmyokɨn
Aposel kam ɨuur kwɨso sɨmiir inɨg ɨma
Jisɨs siya aposel kam ɨuur nwɨso mɨi sɨmiir hauugɨn
Dimɨn biyɨe whɨekakɨm wɨ mhoɨiya nɨmbiyami
Iikamɨm Adi Komii siirsi arar dɨdid ɨski
Jisɨs siir inɨg ɨiir boɨnmɨmauuwi siyɨu ɨeya
Jisɨs siya iikam ɨmiir nɨinɨkibɨrɨm nɨtkɨn
Inkamɨn mɨi mɨiyɨk mɨrii mhoɨiya siirɨn dimɨn mɨiyɨkɨn wɨ Adi Komii siya hauuwi
Jon siya siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm kam nhɨrɨm Jisɨs siirɨm yɨkropki
Om nhɨrɨm sɨmiir iikamɨm sɨmiirsi daɨngwoyɨmyok sɨma bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm
Yɨpɨkɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm kɨma ha wɨt kariiram pɨusiisam
Judami ɨi komiiya Sabat pɨu siiskwowakiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya saiir haiyani yaiga
Judami ɨi komiiya pɨu siisiya Sabat Jisɨs siya inkam ɨɨna biyɨekakɨn siir nɨnɨskɨigɨn
Jisɨs siya Adi Komii siir mɨiyan inkamkɨɨngɨn
Jisɨs mɨ Bielsebul siir inɨg whɨrɨn Setankɨn
Pae biyɨeyɨn pɨ nae biyɨeya mɨ budi
Kam nhɨrɨm dimɨn kɨrɨe kɨrɨe komii komiiyɨm sɨmiir kɨgam kauwok boɨnkikɨm
Uridyɨu biyɨeyɨn ɨna swokɨ ɨtɨn
Jisɨs siir apua aeya mɨ siir nomousɨsɨm ɨma siir kɨgam namkɨm
Inkamɨn sasae nɨnkɨniyɨn numɨr aiir siir yaiga
Mɨ Jisɨs siya boɨniyɨo yaiyɨm siya boɨniyɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨm sɨmiir boɨnmauugɨn
Sasaeya nɨnkɨnɨn inkamɨn numɨr siir boɨniyɨo yaiga
Boɨniyɨo yaiya ko biyɨeya numɨr whakiya saiir boɨniyɨoka
Boɨniyɨo yaiya mastetnidɨn mɨ yis ɨkɨn sowiir boɨniyɨoka
Yisɨn siir boɨniyɨo yai aeya
Jisɨs siya ta boɨniyɨo yaiya iikamɨm sɨmiir boɨnka
Ko biyɨeya saiir boɨniyɨo yaiga
Inkamɨn umɨr mɨiya nu haɨngikaiya saiirɨm hansranɨn saiir boɨniyɨo yaiga
Umɨr komii saɨni siyɨuɨn siir boɨniyɨo yaiga
Haɨmnani boɨniyɨo yaiga
Inkamɨn dimɨn mɨiyɨk mɨ dimɨn kab sowiir haii ɨkɨn
Om Nasaret hɨran iikam sɨma Jisɨs siirɨn digɨumii haimriiyɨugigɨn
Jonɨn op baptais haigɨnɨuanɨn iikamɨm sɨmiir siya bɨdi yaowɨn
Jisɨs siya hauu aeyɨm kamɨm nae 5,000 kɨm
Jisɨs siya whɨi kwɨra nunan opa saiir ɨdwowar napnaidamkɨn
Jisɨs siya nu Genesaret hɨran iikamɨm makɨ niiyɨm sɨmiir haiswonɨmnɨskɨigɨn
Adi Komii siir yaiya ɨni yɨdiwi wanwiyae sɨmiir yai ɨmiir haiburɨm
Inkamɨn kwoɨn biyɨe nwowiyɨn yɨpi mɨiyɨk nwo rani,
Nu Kenan hɨran wiga Jisɨs siirɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnga
Jisɨs siya iikamɨm makakɨm sɨmiir haiswonɨmnɨskɨigɨn
Jisɨs siya hauu aeyɨm iikamɨm 4,000 kɨm
Farisi nhɨrɨm Adi Komii siir kɨrɨe komii komiiyɨm sɨmiir kɨgam srɨigɨm
Boɨniyɨo yaiya Farisi Sadyusi sɨmiir yisɨn siir boɨnkɨn
Pita siya boɨnmɨmauugɨn Jisɨs siya Kraiskɨn siya krɨmiir nanmaiwarkainam nɨtkɨn
Jisɨs siya boɨn kara naowi wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
Jisɨs siir pɨua ya ɨna kisɨnakiya
Jisɨs siya yɨnisɨm nwɨrɨn urid yɨu biyɨekakɨn siir haiswonɨskigɨn
Jisɨs siya kwɨsaka ɨna swokɨ boɨnɨn kara wɨ kapi naowi mɨ wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
Inkamɨn omom omomi takis umɨr haiiyɨm sɨma Pita siirɨm srɨigɨm umɨr haiiyɨn siyɨuɨn siiram
Yɨpɨkɨn Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir bɨi nwowɨn
Inkamɨn siir naɨngwo tɨbmiiya pɨ siyɨu biyɨe ɨeyar mɨ tɨrbumbuwi
Boɨniyɨo yaiya sibsib ɨrɨn whaowaekiyɨn siir boɨnka
Nomiiyau siyɨu biyɨe tɨriyɨn mɨ siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi siyɨu ɨkɨn.
Igbid kamiyau nwo mɨ kɨgnɨnkɨn o.
Boɨniyɨo yaiya mɨiyan inkamɨn dimɨn siya prɨihaiyɨn siir boɨnka
Jisɨs siya wigkam haɨnɨkɨinonkwonani siyɨuɨn siir boɨnkɨn
Jisɨs siya yɨnisɨsɨm ɨmiir nokboɨnmamaɨr haigɨnɨugɨn
Umɨr digworaekwokak inkamɨn siir niiwiigɨn
Numɨr waina saiir mɨiyan kamkɨm
Jisɨs siya ɨna boɨnɨn kara naonami mɨ ɨi kwoɨmaka wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
Jems Jon sowiir apua Jisɨs siir srɨiga sowa bɨiyan inkam nwowam
Jisɨs siya inkam nhwokwɨsae nwɨswo sowiir haiswo nɨskigo
Jisɨs siya om komii Jerusalem hɨriir napnɨnopkainamɨn inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan nwonamkɨn
Jisɨs siya Adi Komii siir omaka saiir napnɨnopkainamkɨn
Jisɨs siya boɨnkiyɨn pae figɨn ɨna whɨrkiyɨn mɨ ɨna wainamɨn
Sɨma Jisɨs siir srɨi yɨpɨkɨn inɨgak kɨriir nwo haigɨnɨuwɨn
Boɨniyɨo yaiya yɨnisɨm nwɨswo ad nwɨruwaniyo sowiir boɨnka
Ta boɨniyɨo yaiya inkam biyɨeyɨn numɨr waina saiir kɨgrɨraowiyɨn siir boɨnka
Ta boɨniyɨo yaiya nae komiiya wig nonkwonaeiya saiir boɨnka
Sɨma Jisɨs siir srɨigɨm umɨr Sisa siir hauuwam
Sɨma Jisɨs siir srɨigi iikamɨm naonami wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
Adi Komii siir bɨigɨ bɨiyan siyɨugɨ siyɨu ɨeyaɨrgɨn
Jisɨs siya Farisi kamɨm sɨmiir srɨi yɨpɨkɨ inkamkɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn
Jisɨs siya iikam ɨmiir boɨnki, kɨma mɨntarao, kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm mɨ Farisi kam ɨkɨm sɨmiir siyɨu ɨmiirsiyɨn
Jisɨs siya kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm mɨ Farisi kam ɨkɨm siya siyɨu biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm ɨo sɨmiir nwokɨn
Jisɨs siya kamɨm iikam nowomwarkaiyɨuwiyɨm mɨ Farisi kamɨm sɨmiir boɨnkɨn sɨma wɨ hɨk kɨmpɨpɨsu haii
Jisɨs siya om komii Jerusalem siir iikamɨm sɨmiirsi nougɨn
Jisɨs siya Adi Komii siir omaka yai nɨdwokai wakaeiya saiir boɨnkɨn wɨ sapi nɨmbɨɨriyami
Jisɨs siya hɨk whɨekakɨm mhoɨiya nɨmbiniyanɨm sɨmiir boɨnkɨn
Dimɨn biyɨekɨ biyɨeyɨn wɨ sɨpi nɨmbiyami
Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn mhoɨiya siya wa swokɨ ɨti
Whrougɨwokiyɨm ɨiya Jisɨs siya nɨtana saiir nɨisiimauugɨn iikamɨm sɨmiir
Inkam nwɨrkɨn ta ɨiya Jisɨs siya nɨtana saiir swokɨ ɨnoknɨnkɨn tani
Boɨniyɨo yaiya mɨi biyɨe mɨ mɨi mɨiyɨk mɨriiyo sowiir boɨniyɨoka
Mwɨigak kopak ɨuurɨm sɨmiir boɨniyɨo yaiga
Boɨniyɨo yaiya mɨiyan kamɨm umɨr grɨbgak haiyɨm sɨmiir boɨnka
Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn siya iikam isid whɨekakɨm nu tɨranɨm wɨ sɨmiir hɨdi
Inkam komiiyɨm sɨma ɨna kitɨbmii boɨnɨm siyɨuɨn Jisɨs siir nɨsomaowam
Wiga wa pɨui mɨiyɨk whakiyɨn Jisɨs siir mwo ɨiir yaokɨn
Judas siya mɨnam nɨmbingɨn Jisɨs siir kɨnmauu ɨtɨm pris kamɨm sɨmiir
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm wou sɨmaka nikwo aekɨn
Jisɨs siya bret ɨkɨn mɨ op wain aka siir mɨiyan kam ɨmiir hauu aekɨn siir swokɨ aɨngwo warkaigiyɨm
Jisɨs siya Pita siir boɨn kɨra wɨ digɨumii kariir haimriyɨuwi
Jisɨs siya numɨr Getsemani hɨr srɨi boɨnkɨn
Judas siya Jisɨs siir kɨnmauu ɨtkɨn kamɨm ɨo siir nwowiyɨm sɨmiir
Sɨma Jisɨs siir boɨnwokiyop natkaigikɨm
Pita siya boɨn, kara Jisɨs siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn
Sɨma Jisɨs siirɨn nu Roman inkam komiiyɨn Pailat siirɨm yɨkɨunam
Judasɨn ɨni sasar diyankrɨkɨu aowɨn
Pailat siya srɨi kasaka bɨ srɨikɨn Jisɨs siirɨn
Pailat siya bɨdi boɨnɨn, ɨni mɨ owɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn Jisɨs siirɨn saɨka nɨrɨnuɨm
Sauan kamɨm sɨma Jisɨs siir nɨgbumbu boɨnkɨm
Sɨma Jisɨs siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka yɨrɨnugi
Jisɨs siya bɨdi yaonamɨn
Sɨma Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya siyanoɨn siir ninɨ kikaigikɨm
Sauan kamɨm sɨma ɨeyɨn Jisɨs siir pɨuɨs biyɨe aiir kikaiyɨn siir hɨrar waikaokɨm
Jisɨs siya ɨna swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn
Kamɨm sau nɨnɨtiyɨm sɨmiir yaigɨm
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm mɨi sɨmiir nɨkɨumauugigɨm