^
Luk
Adi Komii siir paekwosɨmɨn Sekaraia siir boɨnki Jonɨn wɨ sɨpi nɨmbini
Paekwosɨmɨn siya Maria saiir boɨnkɨn, Jisɨs siirɨn wɨ saeya naokainaei
Maria saeya Ilisabet saiir inɨ kɨgɨu
Maria saiir mwaiga
Ilisabet saeya Jon siir yaokaina
Sekaraia siir mwaigɨm
Maria saeya Jisɨs siir yaokainaki
Adi Komii siir paekwosɨmɨm sɨma inɨ boɨnmauuwɨu kamɨm sibsib kɨgrɨraowiyɨm sɨmiirɨn
Sɨma siirɨn Jisɨs yokdap haigɨnɨu
Simion Ana sowa Jisɨs siirɨn omaka komiiya Adi Komii siira saiir hɨr inɨ kɨgɨu
Josep siya om Nasareta hɨriir swokɨ haiyɨug apnam
Yɨnisɨm Jisɨs siya ɨna yamɨn Adi Komii siir omaka saiirɨm
Jonɨn op baptais haigɨnɨuwiyɨn yai siya boɨnmɨmauugɨn
Jon siya baptais haigɨnɨugɨn Jisɨs siirɨn
Jisɨs siir yɨdiwii wanwiyaeiyɨm sɨmiir inɨg ɨma
Setan siya siir nɨpiyaokɨiyam tɨrkɨn
Jisɨs siya nu Galili hɨr mɨrii bwakainakɨn
Mɨ om Nasaretan iikamɨm sɨma digɨumii Jisɨs siir haimriiyɨugɨm
Jisɨs siya inkam nwɨrɨn uridyɨu biyɨekakɨn siir haiswonɨskikɨn
Jisɨs siya iikam kasa bɨ haiswonɨmnɨskɨigɨn
Jisɨs siya yai omakam yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiyɨm sɨmiir hɨr boɨnmɨmauugɨn.
Jisɨs siya boɨnkɨn Pita siya anasu hoɨmgak asi haigɨn
Jisɨs siya inkamɨn paowaigɨ pɨskomkopouɨn siir haiswonɨskigɨn
Jisɨs inkamɨn ɨga ɨɨn nɨnsɨmsɨrɨuwɨn siir haiswonɨskiigigɨn
Jisɨs siya Livai siir nɨkɨunakɨn
Nae haiya aeni yaiga
Judami ɨi komiiya pɨu siisiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya saeya mɨi haiyani ɨiga
Jisɨs siya inkamɨn ɨɨna biyɨekakɨn siir haiswonɨskigɨn
Jisɨs siya aposel kamɨm ɨuur nwɨsa yɨmbin
Jisɨs siya makak iikamɨm sɨmiir haiswonɨmnɨskɨigɨn
Jisɨs siya iikamɨm maɨrgɨmaɨrgakakɨm mɨ iikamɨm hɨkak nwowɨm sɨmiir boɨnmɨmauugɨm
Siyɨuɨn ɨo nwowi inkamɨm sɨmiiram napiyaowi ɨkɨn
Kɨma inkam nwɨrni siyɨuɨn siir kɨpi hɨd
Pae biyɨeyɨn siya nae biyɨeyar mɨ budikɨn
Omaka mɨriini siyɨu whɨsko
Jisɨs siya sauan isidɨn sɨmiir bɨiyan inkamɨn siir mɨi mɨriiyɨn siir haiswonɨskigɨn
Jisɨs siya igabae ɨra saiir yɨnisɨmɨn siir haiswonɨski okwonaowidgɨn
Jon siya siir kɨgna mɨrii inkam nwɨso sowiirɨn Jisɨs siiram yɨkropki
Wig ɨra dimɨn biyɨekaka wa Jisɨs siir ɨga aiir niyopka
Wig nhɨrɨm sɨma Jisɨs siir mhoɨiya yapnam
Inkam nwɨrɨn wit nid nɨtkɨnkɨn numɨr
Ta boɨniyɨo yaiya saiir yaimwo aeya
Wit nidɨn siir boɨniyɨo yaiya saiir yaimwo aeya
Sɨma yɨukɨdɨn nɨuyaeiyɨn two aowa hangumu haigikɨn
Jisɨs siir apu aeya mɨ siir nomousɨsɨm ɨma
Opud komiiya Jisɨs siya boɨnkiya ɨna dɨgiya
Jisɨs siya inkam uridyɨu biyɨekakɨn siir haiswonɨskikɨn
Jisɨs siya haiswonɨskikɨn wiga siir yɨuɨs nonkwowa
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm mɨi sɨmiir hauugɨn
Herot siya Jisɨs siir yai wakaekɨn
Jisɨs siya naeyɨm 5,000 kamɨm sɨmiir hauu aekɨm
Pita siya Jisɨs siir boɨnɨnkɨigɨn siya Kraiskɨn
Jisɨs siya boɨn kara naonami wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
Jisɨs siir pɨua ya ɨni saa yɨmbiyamkiya
Jisɨs siya yɨnisɨm nwɨrɨn uridyɨu biyɨekakɨn siir haiswonɨskiigɨn
Jisɨs siya kwɨsaka ɨna swokɨ boɨnɨn kara wɨ kapi naowi
Yɨpɨkɨn siya kougɨkou nwowɨn
Inkamɨn ɨo nhwo kɨmiir nanao karamae nwowiyɨn siya kɨmiir nomiiyaugɨn
Sameria hɨran om whɨrɨn siir iikamɨm sɨma Jisɨs siir siyɨu ɨiir haigɨnɨkougɨn mɨ siirɨn ɨna swokɨ ɨkropkiyɨn
Inkamɨn Jisɨs siirɨm nami
Jisɨs siya kamɨm kam nwoɨm ɨuur nwɨsa yɨkropki Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwam
Om nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyoki
Kam, kam nwoɨm ɨuur nwɨso sɨma ɨna swokɨ ɨtɨm
Jisɨs siya maɨrgɨmaɨrga ha nwowɨn mɨ ɨna boɨn wadɨekiyɨn Adi Komii siirɨm
Nu Samerian inkam nwɨrɨn Juda inkam nwɨrɨn siir whɨnkɨnsiisgɨn
Mata Maria so
Siyɨuɨn Adi Komiiniyɨm srɨi boɨni ɨkɨn
Sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm Jisɨs siya Bielsebul saɨkar mɨriigɨn
Uridyɨu biyɨeyɨn siya ɨna swokɨ ɨtɨn
Maɨrgɨmaɨrga haini siyɨugɨn
Kam nhɨrɨm sɨma kɨrɨepai kɨrɨepaiyɨm nɨkɨugɨm
Krɨmiir kwoɨn ɨiirɨn paenan krɨmiir nhwo ɨeyar nɨuya haigɨnɨuwi
Siyɨu biyɨeyɨm Farisi kamɨm mɨ kamɨm nowomwakaiyɨuwiyɨm sɨma tɨrkɨm
Nɨksɨsaeni siyɨuɨn siirsi mɨntarao
Inkamɨn dimɨn whɨrua siirsi arar dɨdid ɨski
Jisɨs siir inɨg ɨiir boɨnmɨmauuni siyɨu ɨkɨn
Boɨniyɨo yaiya inkam umɨrkakɨn whaowaeyɨn siir boɨnka
Naɨngwoyɨmiyokni siyɨugɨn
Siyɨuɨn dimɨn mɨiyɨkɨm nɨnomor kou haɨngiriyɨu haigɨni ɨkɨn
Mɨiyan kamɨm dirɨraerar kaowɨm sɨmiir yaiga
Mɨiyan inkam mɨiyɨk mɨ mɨiyan inkam biyɨe sɨmiir boɨniyɨo yaiga
Jisɨs siya iikam isidɨn sɨmiir nɨinɨkibɨrɨm nɨtkɨn
Siyɨuɨn dimɨnkɨ nɨmbiyamiyɨn siir nɨnoknɨnkɨni ɨkɨn
Kɨra inkamɨn kɨriir boɨnɨuriyɨu boɨniyɨn saɨkar kitɨbmii boɨn
Inkamɨn siir mhɨi kwoɨnɨm nɨnkpɨt haigi karamae nwowi yɨo wa kɨgugu ɨuguski
Paeyɨn nae mɨiyɨk bud karamaeyɨn siir boɨniyɨo yaiga
Mɨ Juda sɨmiir ɨi komiiya pɨu siisiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya Sabat Jisɨs siya wig ɨra saiir haiswonɨskigɨn
Mastet nid mɨ wit sowiir boɨniyɨo yaiga
Yisni boɨniyɨo yaiga.
Ano sɨmkɨn
Jisɨs siya Jerusalem siirsi nougɨn
Jisɨs siya inkamɨn pɨu mɨnkɨn noni aokaowɨn siir haiswonɨskigɨn
Inkamɨn siya hɨnɨɨna kɨpi naɨngwo kara inɨg komiigakɨn
Nae komiini boɨniyɨo yaiga
Inkamɨn tikɨ sɨbgu aɨngwo Jisɨs siir mɨi aiir mɨriiyamɨn
Wa kɨrɨe karamaekɨn
Sibsibɨn whaowaeyɨn siir boɨniyɨo yaiga
Umɨra whaowaeya saiir boɨniyɨo yaiga
Whranisɨm nwɨrɨn ad haiburgigɨn siir boɨniyɨo yaiga
Bɨiyan inkam nhɨrɨm sɨmiir boɨniyɨo yaiga
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siya iikam whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana saiir boɨnkɨn
Umɨrkak inkam mɨ Lasaras so
Dimɨn biyɨeni siyɨugɨn
Naɨngwo tɨbmiini siyɨugɨn
Mɨiyan kamɨm sɨmiir siyɨugɨn
Kam ɨuurɨm paowaigɨ pɨskɨmkopouwɨm Jisɨs siya haiswonɨskiigɨm
Ɨiya Adi Komii siya siir iikam whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana wɨ sapi nɨmbini
Wiga inkamɨn yai hɨdiyɨn siirɨm nɨkɨunaɨn saiir whɨndirɨraerarɨm saiir boɨniyɨo yaiga
Farisi kamɨm mɨ kamɨm omom omomi umɨr haiiyɨm sɨmiir boɨniyɨo yaiga
Jisɨs siya yɨnisɨm sapɨsapɨm sɨmiir nokboɨnmamaɨrgɨn
Bɨiyan inkamɨn umɨr digworaekwo whɨekakakɨn siir yaiga
Jisɨs siya kwoɨmaka ɨna swokɨ boɨnɨn kara naonami wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
Jisɨs siya inkam nhwokwɨsae nwɨrɨn siir haiswonɨskikɨn
Sakias siir niiwiigɨn
Mɨiyan kam ɨuurɨm umɨr haiyɨm sɨmiir boɨniyɨo yaiga
Jisɨs siya Jerusalem hɨriirɨn inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan napnɨnopkai namkɨn
Jisɨs siya om komii Jerusalem siirsi nougɨn
Jisɨs siya iikamɨm omaka Adi Komii siira umɨr saiir nɨnwowana haiyɨm sɨmiir nhɨnɨkropkikɨm
Sɨma Jisɨs siir srɨigɨm siirɨn inɨgak nhɨnga nwowaigɨnɨugɨn
Inkam biyɨeyɨm numɨr waina saiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir boɨniyɨo yaiga
Umɨr hauuni siyɨugɨn.
Sɨma Jisɨs siirɨn iikamɨm naonamiyɨm mɨ ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowiyɨm sɨmiirɨm srɨigɨm
Jisɨs siya Farisi sɨmiir srɨigɨn inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn Kraisɨn krɨmiir nanmaiwarkainanɨn siirɨm
Kamɨm siyɨu komii nowamwarkaiyɨuwiyɨm sɨmiir siyɨugɨn
Wig igabaeya saeya umɨr Adi Komii siir hauuga
Jisɨs siya Adi Komii siir omaka saiir boɨnkɨn wɨ sapi bɨmbɨɨrgi
Jisɨs siya hɨk whɨekakɨm nɨmbiyamanɨm sɨmiir boɨnkɨn
Jisɨs siya om komii Jerusalem siir boɨnkɨn wɨ sɨpi nɨdwomaii
Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn siya nɨtni ɨi aeya
Whrou siya ɨi nɨisiimauuwikɨn
Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma mɨntarao
Prismi bɨiyan kamɨm mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨkɨni ɨkɨm, sɨma Jisɨs siir nɨmprɨo haɨnam tɨrkɨm.
Judas siya Jisɨs siirɨn bɨdi yɨmbinɨn bɨi nwowi kamɨm sɨmiir napwouwɨm.
Inkam nwɨso Jisɨs siir kɨgna mɨriiyo yaewouwa saiir naeyɨm sowa inɨ dirɨraerarkwokɨn
Jisɨs siya bret mɨ op wain opa siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hauugɨn
Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma yai mɨnam nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨnkɨm yɨpɨkɨn bɨiyan inkamɨn
Pita siya digɨumii Jisɨs siir haimriiyɨugɨn
Umɨr mɨiya mɨ nɨb mɨ kamkɨu ɨkɨn sɨmiir yaiga
Jisɨs siya nhwo mhɨu Oliv hɨr kwɨsboɨnkɨn
Judas siya Jisɨs siir sau omomɨn siir ɨɨn hauugi
Pita siya boɨn kara Jisɨs siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn
Sɨma Jisɨs siir yɨpɨmpar mɨ yaebu siir yɨewaiyɨu
Sɨma Jisɨs siirɨn kaunselmiyam yɨkɨunam
Sɨma Jisɨs siirɨn inkam komii Pailat siir whwonkam ɨda boɨn wokiyopnatkaikikɨm
Sɨma Jisɨs siirɨn inkam komii Herot siir whwonkam ɨda boɨnwokiyopnatkaigikɨm
Pailat siya Jisɨs siirɨm boɨnkɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨo nɨnkɨnɨn siir nɨrɨnuɨm
Sɨma siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨo nɨnkɨnɨn siir yɨrɨnugi
Jisɨs siya naonamaeya
Mɨ sɨma Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya siiyɨenowɨn siir inɨ kikaigik
Jisɨsɨn ɨeyankɨn bɨdi yɨnsiin ɨdwowɨn
Inkam nwɨso Jisɨs siirɨn siyɨuɨn omisɨm Emeasa namiyɨn siir hɨr kɨg
Kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma Jisɨs siir bɨdi kɨgɨm
Adi Komii siya Jisɨs siirɨn nɨnomor kou hɨriir swokɨ ɨkɨunam