^
Jut
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai kɨbi ɨmiir haimriyɨuwi, yɨm wɨ siyɨu biyɨe tɨri
Kɨma sɨbgu dokworɨnu mɨ Adi Komii siir yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirarar wakaeyokna ap
Jut siya Adi Komii siir inɨg ɨiir hainankɨn.