^
Jon
Bɨdi bɨdiniyarɨn inkamɨn ha nwokɨn mɨ krɨmiirɨn wɨ yai mɨiyɨk mɨiyɨk siya boɨnmɨmauuwi
Jonɨn, iikam baptais haigɨnɨuwiyɨn siya sɨmiirɨn ha boɨnkɨn, siya yɨpɨkɨn
Jisɨs siya ɨni krɨmiir sibsibnan ywowɨn krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm nwiiya yɨkɨuna
Jisɨs siya Filip Nataniel sowiiram nɨkɨunakɨn
Inkam nwɨrɨn om Kena hɨr nonkwonakɨn mɨ op nɨɨnga saiirɨn Jisɨs siya tɨrkiya ɨni op waina yɨmbiyama
Jisɨs siya iikamɨm Adi Komii siir omaka aiir haigɨnɨm digworaekwo iikam nhɨrkɨm saɨnam sɨmiir nhɨnɨkrɨropkikɨn
Jisɨs siya iikami kwoɨn bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn
Jisɨs siya Nikodimas saɨka boɨnaigɨn
Jon siya ha boɨnkɨn Jisɨs siya yɨpɨkɨn
Siya yɨpɨkɨn nɨnomor kouankɨ nɨtɨn.
Jisɨs siya nu haɨmii Sameria hɨran wiga saɨkar boɨnaigɨn
Jisɨs siya gavmani mɨi mɨriiyɨn inkam nwɨrɨn siir yɨnisɨm ɨiir haiswonɨskiigikɨn
Jisɨs siya inkam nwɨrɨn whɨinausɨm kwɨra Betesda dapiya saiir hɨr haiswonɨskiigɨn
Adi Komii siya siir yɨnisɨm ɨiirɨn inɨgak bɨdi ywohaigɨnɨuwɨn siir mɨi aiir mɨriiyamɨn
Jisɨs siirɨn iikam nhɨrkɨm yanaaknɨnkii haigɨnɨu
Jisɨs siya hauu aeyɨm kamɨm 5,000kɨm, siya wigyɨnɨm sɨmiir wara bɨ mwaɨngɨm
Jisɨs siya whɨiya saiir op ɨdwowar napnaiidamkɨn
Iikamɨm yɨm Jisɨs siiram naphansɨrkɨm
Jisɨs siya nɨnomor kou hɨran bret mɨiyɨknankɨn
Jisɨs siir yaiya saiir mɨiyɨm, iikam ɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi omwai waiyayokiyokɨiyamɨn
Jisɨs siir nomousɨsɨmɨm sɨma siiramɨn hɨnɨɨna bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm siya Kraiskɨn, inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn
Jisɨs siya yaewou naeya amar omaka saiir naeya saiirɨn warar inɨ ikwo aeyɨu
Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma boɨn Jisɨsɨn Kraiskɨn inkamɨn Adi Komii siya nɨkrop ɨuungiyɨn iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam siya
Mɨ sɨma polis inkam nhɨrɨm sɨmiir yɨkropki, Jisɨs siir nonkwowam
Jisɨs siya opa iikam ɨmiir hauu haigɨnɨuwana kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyam saiir boɨnkɨn
Mɨ iikamɨm isido whɨsa yɨinɨbɨrgi. Nhɨrɨm yɨm sɨma kwoɨn mɨ aɨngwo mɨ nhɨrɨm yɨm sɨma kwoɨn
Inkam komii komiiyɨm sɨma Jisɨs siiram bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm
Wiga, kamkaka wig nhɨrmi kam aka nwowiya saeya
Jisɨs siya ɨni bɨekɨ whwoyanan ywowɨn nu ɨiir
Kɨma omɨn kara namanɨn siirɨn wɨ wara nɨt rani
Jisɨs siya sɨmiirɨn mɨnsi boɨnmɨmauugɨn siya sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn sɨma dimɨn biyɨeyɨm rɨrmiiya sɨmiirsi nwowɨm
Ebraham siir apu aeya naokaina siir, an kara hɨriiyar nwokɨn
Inkam nhwokwɨsaeyɨn siir niwiigɨn
Mɨ Farisi kamɨm sɨma tɨ inkam ɨiir srɨi Jisɨs siya dimu dimɨn tɨrkɨn
Iikamɨm Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm yɨm ɨni iikamɨm nhwokwɨsae nwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm
Jisɨs siya iikam ɨmiirɨn inkamɨn sibsib kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan kɨgrɨraokɨn
Jisɨs siyaɨrgɨn inkam kɨbiyɨn yɨpɨkɨn sibsib sɨbgu kɨgrɨraowiyɨn
Mɨ Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨma Jisɨs siir nikwowaisiigɨm
Inkamɨn Lasaras nɨkɨuwiyɨn, bɨdi yaonamɨn
Jisɨs siya ha nɨtɨn, siya kɨmɨdiniya Lasaras siir yokman ɨso sowakar inɨ boɨni
Jisɨs siya inkam wɨɨrɨn siirsi nougɨn
Lasaras siirɨn Jisɨs siya hɨdnɨnsiin ɨdwokɨn mɨ siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyan
Mɨ Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨma mɨnam kitɨbmii boɨnam tɨrkɨm Jisɨs siir nɨsomaowam
Maria saeya waɨn umɨr komii saɨnɨn Jisɨs siir ɨga kwɨs owiir naokɨnkikɨn
Prismi bɨiyan inkamɨm Lasaras siir nɨsomaowam kitɨbmii boɨnkɨm
Jisɨs siya om komii Jerusalema hɨriirɨn, inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan nwonamkɨn
Grik sɨmiir iikam nhɨrɨm Jisɨs siir inɨ kɨgnaki
Jisɨs siya naonama saiir boɨnkɨn
Isrel sɨmiir iikam whɨekakɨm sɨma Jisɨs siir yai ɨmiiram bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm mɨ siir siyɨu ɨiir bɨ kɨgna apkɨm
Mɨ mhoɨiyan iikamɨm sɨmiirɨn wɨ Jisɨs sikɨsiyar hɨdi
Kamɨm Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir ɨgam siya hɨisokɨm
Jisɨs siirɨn Judas siya iyopmauugi sau omomɨn siir ɨɨn
Siyɨu wɨnɨn siir yai aeya.
Jisɨs siya Pita siir boɨnkɨn siya wɨ digɨumii siir haimriyɨugigi
Jisɨs siyaɨrgɨn siyɨuɨn Adi Komii siir hɨriir namiyɨn
Jisɨs siya ha boɨnkɨn, Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ siya nɨkropkii sɨmiiram
Jisɨs siya ha boɨnkɨn urid kɨbiyɨn iikam whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn karaɨrgɨn
Mɨ nuan iikamɨm sɨma wɨ iikamɨm Adi Komii siir siyɨu ɨiir napɨm wɨ sɨmiir sau omom nwowi
Adi Komii siir naeyɨuɨn siir mɨi aeya.
Tariinanɨn kɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga karamae nikɨ owɨm mɨ mhoɨiya kɨma wa maɨrgɨmaɨrgaei
Jisɨs siya nuan dimɨn biyɨe biyɨeyɨm bɨdi ikwowaisiigigɨm
Jisɨs siya Adi Komii siiramɨn mɨnam srɨigɨn siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm
Jisɨs siirɨn Judas siya hauugɨn sau omomɨm sɨmiir ɨɨn.
Sɨma Jisɨs siirɨn inkam komiiyɨn Anas nɨkɨuwiyɨn siirɨm yɨkropki
Pita siya Jisɨs siir wokɨnomokou boɨnkɨn
Prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siya Jisɨs siir srɨi, srɨi nhɨrɨm
Pita siya Jisɨs siir mɨisɨsaekɨn mɨ siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨn kara siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn
Sɨma Jisɨs siirɨn gavmani inkamɨn Pailat nɨkɨuwiyɨn siiram yɨkropki
Pailat siya sɨmiir boɨnki, Jisɨs siirɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨm
Jisɨs siirɨn kam ɨma nɨnkɨn ɨrɨnugikɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka
Jisɨs siya nao aeya
Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm ha nɨtɨm Jisɨs siir prɨs aiirɨn sɨma yakɨ haɨnwɨtki
Inkam nwɨso Jisɨs siirɨn siyano whɨrɨn siir inɨ wokaigig
Jisɨs siya ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn ɨni omwaiyar swokɨ waiyan
Jisɨs siya Maria om Makdalana saiir hɨriir yɨmbiyam
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hɨriir yɨmbiyam
Jisɨs siya Tumas siir hɨriir yɨmbiyam
Jon siya ha boɨnkɨn siya ta yokwo aiirɨn dimuam wɨnkikɨn
Jisɨs siya kam ɨriiyar nwɨso siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hɨriir yɨmbiyam
Jisɨs siya dimɨn taemɨnɨm Pita siir srɨi
Jisɨs siya inkam nwɨrɨn siir kɨgna mɨriiyɨn, yɨpɨkɨn siya naɨngwokwowiyɨn siir boɨnkɨn
Mhoɨigɨmhoɨyan yai aeya.