^
Jems
Yokwowa Jems siya wɨnkiya saeya
Dimɨnɨm yɨpɨkɨ krɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam Adi Komii siiram sɨbgu wakaeyokna apam sɨma
Inkamɨn kwoɨn mɨiyɨkam whaowaeiyɨn siya Adi Komii siirɨm srɨi
Iikamɨm digworaekwokɨ naokɨngugu nankaiyɨm mɨ iikam paeprikab ɨkɨm sɨmiir yaiga
Kɨma kɨmasiyar mɨntɨraona tɨ dimɨn taemɨnɨm, kɨmiirɨn wɨ sɨm pɨ kɨnankɨuwisi
Mɨ yaiyɨm kɨma wakaeyɨm kɨma sɨmiirɨn wakaeyokna ap
Krɨma iikam whɨekakɨm sɨmiiramɨn hɨriinankɨnar daɨngwokwo ɨrkak
Adi Komii siirɨm daɨngwo tɨbmii mɨi mɨiyɨk mɨriiyɨm
Dimɨn taemɨnɨm iikam krɨma tɨriiyɨm krɨma sɨbgu mɨntɨrao.
Nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨka Adi Komii siya hauugika
Iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nuan dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apɨm yɨm Adi Komii siir sau omomkɨm
Kɨma kɨmiir nomiiyau ɨmiir kɨpi hɨd
Kɨma dimɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm kɨma tɨram sɨmiirɨm daɨngwo
Iikamɨm umɨrkɨ naokɨngugunankaiyɨm sɨmiir yaiga
Sɨbgu dokworɨnu ɨiya kɨra Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siiram nwokwokɨniyɨm