^
Hibru
Yaiya Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siya hauuga krɨmiirɨn.
Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siya ɨni paekwosɨmɨm sɨmiir haiburɨm
Adi Komii siya krɨmiir swokɨ anmaiwarkainaei yɨo dimɨn komii ɨeyaɨrgɨn.
Jisɨs siya inkamnan nɨmbiyamkɨn krɨmiir nanmaiwarkainaɨm.
Jisɨs siir inɨg komiiyɨn ɨni Moses siir inɨg komii ɨiir haiburɨn
Mɨ iikamɨm Adi Komii siir yai aka nantamyɨriyɨriyɨm sɨma wɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr ae rani.
Jisɨs siya krɨmiir prismi bɨiyan inkamkɨn.
Jisɨs siya krɨmiir bɨiyan prisɨn siya wɨ dɨgar nwowi krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm
Krɨma wigkam inkam adiyaowaenan dwo Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apamɨn.
Krɨma daɨngwo tɨbmii kɨɨn.
Melkisedek siya prismi bɨiyan inkamkɨn.
Jisɨs siya prismi mɨiya wɨ hɨriinana nwoyokiyokɨiyami Melkisedek siir hɨriinan.
Jisɨs siya Adi Komii siir omaka nɨnomor kou hɨrana saiir pris inkamkɨn.
Bɨiya prismi bɨiyan inkam komiiyɨm wraisu nhɨe arar nɨnkɨn ɨmiiyaekɨm Adi Komii siirɨn.
Krais siya naeni hanɨɨn siir pɨu aiirar nɨnkɨn ɨmiiyaekɨn Adi Komii siirɨn, krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam.
Bɨiyan naeyɨm sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeya, ya dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir bɨ haiyoprimdiyɨumiigikɨm.
Krɨma Adi Komii siiram daɨngwo tɨbmii kɨɨn mɨ saɨka damasukikɨn.
Siyɨuɨn krɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnanɨn siya.
Mɨ kɨmiir nhwowɨm Jisɨs siirara kaoɨski mɨ siir siyɨu hɨriinankɨna dapɨski.
Mɨ krɨma wɨ mɨntarao Adi Komii siirɨn digɨumii kɨpi haimriiyɨugig.
Mɨ krɨma Adi Komii siir yai aiir sɨbgu wakaeyoknaei, krɨma wa nɨmbiyami mhɨu Saiona hɨriirɨn.
Kɨma krɨmiir akamɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaei.
Kɨma Adi Komii siiram kwɨsboɨn iikam krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm.
Nɨkopkaigiyan yai aeya.