^
Galesia
Pol siya hɨnɨɨna nɨisiimauugɨn ta aposel mɨiya siya mɨriiya inkami hɨndankɨ bɨ nɨtka.
Aposel nhɨrɨm sɨma kwoɨn whɨrua Pol saɨka nwokikɨm
Pol siya dimɨn biyɨeyɨm Pita siya tɨrɨm om Antiok sɨmiir boɨnɨnkɨigɨn
Mɨ yɨpɨkɨ Jisɨs siir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna apiyɨm wɨ iikam bɨmbɨuwii nwo rani mɨ sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainaei
Kɨmiirɨn wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨ nwowaigɨnɨuwi wadɨe nwowamɨn Moses siir yai ɨma iyɨe? Krais siir yai ɨma.
Mɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya hauugiyɨm Mosesni yɨm tɨ yaiyɨm Ebrahamni siya hauugiyɨm sɨmiir maeyau aiir bɨ kisɨna onawidgɨm
Moses siir siyɨu komiiyɨn siya siyaɨrgɨn krɨmiir kɨgrɨraowiyɨn krɨmiir nɨkɨunamam Adi Komii siir kingiin hɨriir namam
Naɨngwo tɨbmii saɨsaɨrga Adi Komii siir yɨnisɨsɨm krɨma nwowana
Mɨ krɨma mɨiyan kam Krais siirsiyar nwowi Adi Komii siir yɨnisɨmɨn
Pol siya iikamɨm nu haɨmii Galesia hɨranɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmyokɨn.
Tɨ niwiiyɨn Sera Hega sowiirɨn yɨo aknaɨn krɨmiir nɨisiimauugɨn
Nɨm krɨma iikam rɨrmiiya nwowan iikamkɨm mɨ krɨma wɨ rɨrmiiya hɨriiyar nwokrɨpkaii
Adi Komii siir naeyɨuɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk siyar tɨri mɨ kɨmiir kwoɨnɨm pɨ dimɨn biyɨe biyɨe tɨri
Kɨma kɨmiir nomiiyauwɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨriiyɨm sɨmiirsi
Pol siya Jisɨs siiram maɨrgɨmaɨrgakɨn yɨpɨkɨ bɨiya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si naowɨn