^
Efesas
Krɨmiirɨn dimɨn kɨrɨe komii komii Adi Komii siya dimusi bɨ hauugɨn Jisɨs Krais siirsikɨn.
Pol siya Adi Komii siiram srɨigɨn iikamɨm om Efesas hɨranɨm sɨmiiram
Adi Komii siya bɨdi tɨrkiyɨn krɨmiirɨn, yɨpɨkɨm bɨiya naoni iikamnan nwowɨm, sɨma tariinanɨn Krais saɨka nwowɨm.
Krais siya pɨugan kwɨso sowiirɨn ɨrɨpa bɨdi yɨnkiamasuhaigɨnɨuɨn isid whɨrua nwowam
Dimɨn taemɨnɨm Pol siya tɨrɨm, siya Judami pɨugana saiir bɨ tɨrkɨn
Pol siya hɨnɨɨna naɨngwowi iikamɨm Efesas hɨranɨm ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Krais siya naɨngwokwowi aiirɨn sɨmiiram.
Mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm nɨm krɨma Krais siir pɨunan ywowɨm
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm sɨma wɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiyanɨm wɨ digɨumii sɨmiir haimriiyɨugigi.
Iikam krɨma dimɨn kɨbi kɨbi ɨmiirarar wakaeyokna ap
Pol siya ta yaiya iikamɨm yɨpɨkɨ nonkwonam sɨmiir boɨnka
Pol siya yopii ad mɨ sɨmiir yɨnisɨsɨm ɨkɨm sɨmiir boɨnkɨn
Pol siya iikamɨm yɨpɨkɨ whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir boɨnkɨn
Iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm yɨm ɨni kamɨm yaii nɨniiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm
Pol siya siir yaiyɨm nɨkopkaigiiyɨm sɨmiir boɨnkikɨn