^
Kolosi
Yokwowa Pol siya wɨnkiya Kolosi hɨran iikam ɨmiiram saeya
Pol siya Adi Komii siir boɨn wadɨekikɨn. Dimusi rani, iikamɨm om Kolosi hɨranɨm sɨma Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm
Krais siya Bɨiyan Inkam Komiigɨn mɨ siya dimɨn taemɨnɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam asi tɨri
Pol siya iikamɨm om Kolosi hɨranɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn
Kolosi kɨmiir iikamɨm sɨma yai bibiyɨeyɨm prɨiyɨksasaeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriyɨugig
Krɨma mɨ Krais siya krɨma ɨni kwoɨn whɨrua nwowɨm mɨ krɨma ɨkɨ nɨksɨsae yai bibiyɨeyɨm sɨmiir kɨpi wakaeyokna ap.
Krɨma naonami wɨ Krais saɨkar waiyayokiyokɨii
Adi Komii siya kɨmiirɨn Krais saɨka nɨnkɨn hɨdnɨnsiin ɨdwokikɨn omwaiwaiyayokiyokɨiyɨm
Kɨma kwoɨn wɨn bɨdi haiyɨm mɨ kɨma dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirarar dap
Iikamɨm nonkwonam mɨ sɨmiir yɨnisɨsɨm ɨkɨm sɨmiir boɨnka
Iikamɨm nhwo Adi Komii siiram kwɨsboɨniyɨm sɨmiir boɨnka mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn tɨ kɨma tɨrɨn yɨo ɨni ywowɨn
Pol siya Tikikas Onisimas sowiir nɨkropkiko