^
Aposel
Jisɨs siya ɨna yamɨgusamɨn nɨnomor koua hɨriir.
Mɨ sɨma inkamɨn nwɨra yɨmbin Judas siir mɨi aiir hainaowidɨm Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyam.
Adi Komii siir naeyɨuɨn nu tɨriir nɨtkɨn.
Pita siya yai boɨnmɨmauugɨn
Iikam whɨekakɨm sɨmiir kwoɨnɨm ɨna kisɨna haigiyɨm mɨ sɨma op ɨna baptaisɨm
Tɨ siyɨu mɨiyɨkɨn iikam wɨnɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir siyɨugɨn.
Inkam nwɨrɨn ɨga biyɨeyɨn mɨ mhoɨiya ɨni wadɨeya ywokiyɨn
Pita siya yai Adi Komii siir omaka saiir boɨnmɨmauugɨn.
Mɨ Isrel hɨran inkam komii komiiyɨm sɨma yɨkropki Pita, Jon sowiirɨn omaka hɨuyokiyokaiya saiir hɨriir sowiir hɨugrɨpkɨikikaiyam.
Kamɨm Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma nhwo mɨnam kwɨskɨm Adi Komii siir kɨrɨe aiir haiyɨm.
Iikam whɨekakɨm siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma ɨni kwoɨn whɨruwar ywowɨm.
Ananaias Sapaira sowawaiyaɨrgo
Dimɨn kɨrɨe komii komii whɨekakɨm ɨna yɨmbiyamɨm.
Aposel kamɨm sɨmiirɨn ɨna yonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuɨm.
Mɨ sɨma kamɨm ɨriiyar nwɨsa yɨmbin aposel kamɨm sɨmiir whɨn mɨriiyɨm
Juda inkamɨm sɨma nokwoyokaigɨm Stiven siirɨn.
Stiven siir yaiga
Sɨma Stiven siir kaiyɨmɨk aoki siiyani
Sol siya kamɨm Adi Komii siir yaiya saiir boɨnmɨmauuwiyɨm sɨmiirɨn siya nɨsomsom aokaokɨm.
Sɨma yai wɨn kɨbɨeya saiirɨn nu Sameria hɨr boɨnmɨmauugɨm.
Filip siya Adi Komii siir yaiya nu Itiopia hɨran inkamɨn siir boɨnmɨmauugɨn
Sol siir kwoɨnɨn ha kisɨna haigikiyɨn mɨ siya ɨna yaɨngwo tɨbmiigiyɨn Krais siirɨm.
Sol siya yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauugɨn om Damaskas hɨran iikamɨm sɨmiir.
Sol siya om komii Jerusalem hɨr nwokɨn.
Pita siya Inias siir haiswonɨskiigɨn.
Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn siya Konilias siir hɨriir yɨmbiyam mɨ siir yaiyɨm siir ina boɨnmɨmauugig.
Pita siya Adi Komii siir yaiya Konilias siir omaka saiir hɨr boɨnmɨmauuɨu.
Mɨ iikamɨm Juda iikam tani mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨni sɨmiir wara yanɨnkɨnɨuniyɨn.
Pita siya om komii Jerusalem hɨran iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yai sɨmiir boɨnmɨmauugɨn.
Om Antiok hɨran inkamɨm ɨna yaɨngwo tɨbmiikiyɨm.
Herot siya yɨsom aoki Jems siirɨn mɨ Pita siirɨn omaka hɨuyokiyokaiya saiir inɨ haigigik.
Pita siirɨn omaka hɨuyokiyokaiya hɨrankɨn ninɨ ɨkɨunakikɨn paekwosɨm ɨeya.
Herot Siya bɨdi yaonamɨn.
Mɨ sɨma yɨmbinki Banabas Sol sowiirɨn Adi Komii siir yai boɨnmɨmauuɨm.
Banabas Sol sowa nu Saipras hɨr boɨnmɨmauugo yai kɨbiya saiir.
Sowa om Antiok hɨriir yam nu Pisidia siir.
Inkam nwɨso sowa om Aikoniam hɨr mɨriigo.
Pol, Banabas sowa om Listra hɨr mɨriigo.
Mɨ Pol Banabas sowa nu Siria hɨr nwoɨn omisɨmɨn Antiok mɨ sowa hɨriir swokɨ am.
Iikam Whɨekakɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm ɨni om komii Jerusalem hɨrara yaɨngiriyɨuɨuɨm
Sɨma yokwo ɨkɨ iikam nhɨrɨm Juda iikam tani Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨm wɨn hauugika
Pol, Banabas sowa ɨni yapa yapa yamkiywo
Pol siya Timoti siir yɨmbin saɨka namam.
Pol siya whɨnkɨgmɨmɨkwɨnkɨn nu Masedonia hɨran inkamɨn siirɨn.
Lidia Saeya bɨdi yaɨngwo tɨbmiiya.
Pol, Sailas sowiirɨn omakanau hɨugrɨpkɨikikaigo om Filipai hɨr.
Mɨ om komii Tesalonaika hɨran iikamɨm sɨma Pol Sailas sowiir tɨoɨm mɨnkɨm
Mɨ Sol siir isidɨn sɨma om Beria hɨr mɨriigɨm.
Pol siya om komii Atens ta Adi Komii siir yaiya hɨr boɨnmɨmauugɨn
Pol siya om Korin hɨr mɨriigɨn.
Pol siya om Antiok nu Siria hɨr nwowɨn siir hɨriir swokɨ am.
Apolos siya Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwikɨn om Efesas hɨr.
Pol siya om Efeses hɨr mɨriigɨn
Siva siir yɨnisɨm yɨnkamiyɨn ɨma.
Mɨ om Efesas hɨran inkam whɨekakɨm sɨma Pol siirɨmɨn ɨo yai prasae bɨ saokɨm.
Pol siya nu Masedonia mɨ nu Grik hɨr napmɨriigɨn.
Mɨ om Troas hɨrɨn Pol siya Yutikas siirɨn ɨe hɨrankɨ hɨdnɨnsiin ɨdwokɨn
Pol siya om Troas hɨr haiburgig mɨ om Mailitas hɨriir yamɨn.
Pol siya om Efesas hɨran bɨiyan inkam komiiyɨm sɨmiir boɨngigɨn ha dwoki.
Pol siya siyaii aiir kwɨriinam mɨ siya om komii Jerusalem hɨrii yam
Mɨ Pol siya om Komii Jerusalem hɨran bɨiyan iikamɨm yai sɨmiir boɨnmɨmauugɨn.
Juda sɨma Pol siirɨn hɨrar yonkworɨmdɨnuɨn.
Pol siya Juda iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauugɨn bɨikɨ bɨi naɨngwo tɨbmiiya saiir
Ɨiya Pol siya naɨngwo tɨbmiiya mɨ siya saiir boɨnmɨmauugɨn.
Adi Komii siya nɨkropkikɨn Pol siirɨn ɨkɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiiram.
Pol siya inkam komiiyɨn yai wakaeiyɨn siir whwonkam ɨda nokwokɨn
Pol siya Judami kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm yai sɨmiir boɨnmɨmauugɨn
Judan kamɨm sɨma Pol siir nɨsom aowam boɨn tɨbmiikikaigɨm
Kamɨm ɨrɨm haiiyɨm sɨmiir bɨikɨ bɨiyan inkamɨn siya yɨkropki Pol siirɨn inkamɨn Filiks nɨkɨuwiyɨn omom omom nhɨrɨm sɨm kɨgrɨraowiyɨn siirɨm.
Juda sɨmiir bɨiyan iikamɨm sɨma Pol siir boɨnwokiyopnatkaigi.
Pol siir yaiyɨm inkam Komii Filiks siir boɨnmauugɨn.
Filiks siya Pol siirɨn omaka hɨuyokiyokai aiirɨn bɨewiyo whɨsa hɨugrɨpkɨikikai.
Pol siya Sisa siir yɨkɨuna siir yai aiir wakaeyɨm.
Festas siya Agripa siir srɨi ta Pol siir hɨk aiirɨmɨn.
Pol siya yaiyɨm Agripa siir boɨnmɨmauugɨn
Pol siya ɨiya siya naɨngwo tɨbmiinama saiir boɨnmauugɨn.
Pol siya boɨnmauugɨn inkam Agripa siirɨn Adi Komii siir mɨiya siya napmɨriiya saiirɨn.
Sɨma Pol siirɨn siyaiiya om komii Roma hɨriir nama saiir yani whɨnapyɨkɨu kwɨriigi.
Mɨ opuda ha hugnaniya mɨ hɨnɨn komiiya whɨi komii solwara hɨrana ɨna hugnatmainaniya.
Siyaiiya ɨna yɨmbuwamkiya
Pol siya Molta hɨr nwokɨn
Mɨ Pol siya om komii Rom hɨriir yɨmbiyam
Pol siya yai wɨn kɨbiya om komii Rom hɨr boɨnmɨmauugɨn.