^
3 Jon
Sɨma Gaias siir boɨnkɨm mɨiyɨm siya mɨriiyɨm wadɨe wadɨekɨnaɨrgɨm
Daiotrefis Demitrias sowa
Nɨkopkaigiyan yai aeya