^
2 Timoti
Krɨma yai wɨn kɨbiya saiirsi kɨpi kaiyɨrou
Kɨra Krais Jisɨs siir sau nɨmbignan inkam kɨbi dwo
Inkamɨn Adi Komii siir mɨi aiir mɨrii nonkworɨnukrɨpkaii mɨ siya wɨ ogmwomɨr karam nwowi siirɨn
Ɨiya dɨgi mɨ siyɨu bibiyɨe whɨekakɨm wa nɨmbiyami
Kɨra ta Adi Komii siir yaiya saiirɨn sɨbgu donkwo krɨpkai
Ta yai haɨmiiya ya kɨriiramarar wɨnkika
Nɨkopkaigiyan yai aeya