^
2 Tesalonaika
Pol siya Adi Komii siir boɨn wadɨeki
Dimɨn biyɨekɨ biyɨe ɨeya
Mɨ kɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn kɨmiir nanmaiwarkainamɨn
Kɨma krɨmiiram kwɨsboɨn
Iikam whɨekakɨm kɨma mɨiyar mɨrii
Nɨkopkaigiyan yai aeya