^
1 Timoti
Krɨma nɨksɨsae siyɨuɨn siir kɨpi nonkwo
Pol siya Adi Komii siir boɨn wadɨekɨn siya siirsi naɨngwoyɨmyokɨn
Nhwo kwɨsboɨni siyɨugɨn
Inkam Komiiyɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn siir yaiga
Inkam komii komiiyɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir boɨnkika ta yaiya
Adi Komii siir siyɨuɨn siir yaimwo aeya
Taka yaiya kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmiirga
Timoti siya Krais siir mɨi sɨbgu mɨriiyan inkam kɨbi dwo
Siyɨuɨn inkam siboboɨnɨu haigɨnɨuwiyɨn
Ta yaiya mɨi nɨɨnga prɨimɨriiyɨm kamɨm sɨmiirga
Inkamɨm nɨksɨsae owomwarkaiyɨuwiyɨm mɨ dimɨn mwoni haii akani yaiga
Kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saiirɨn sɨbgu donkworɨnu krɨpkai