^
Matyu
Yisu Kilisi anêŋ limi
Malia havathu Yisu
Ŋê lôkauk hathak vuliŋ êlêm êyê Yisu
Josep lo Malia ma Yisu i Ijip
Kiŋ Helot hik apenena vônô
Êvôi Nasalet
Jon anyô hathik ŋaŋ hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô
Jon hathik Yisu halôk ŋaŋ
Sadaŋ halôk Yisu la ek indum kambom
Yisu hadum anêŋ ku môŋ
Yisu halam anyô ayova ek nesopa yani
Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ mavi
Yisu hadôŋ avômalô
Wapômbêŋ anêŋ avômalô hatôm ŋgwêk lo deda
Yisu halêm ek embatho abô balabuŋ loŋ
Notauviŋ unim lemim maniŋ
Otak auk sek waliliŋ
Miŋ nêm vônim vê ami
Nonaŋ abô anôŋ iyom
Môlô miŋ uŋgwik kambom liliŋ ami
Lemimimbiŋ ŋê takatu ba êpôlik hathak o
Nônêm avômalô siv sa
Okopak ba oteŋ mek
Hutip ek nôm ek lemimbi Wapômbêŋ
Nômbôlêm nômkama malak leŋ
Maleŋ ma kupik anêŋ deda
Anyô te miŋ hatôm indum anyô ju iniŋ ku ami
Miŋ lemim imbi bêŋ anôŋ esak nômkama pik ami
Miŋ nutitiniŋ avômalô ami
Loŋôndê neteŋ mek
Unyak abôlêk yaôna
Ŋê plopet abôyaŋ
Loŋôndê ju ek nedav unyak
Yisu hadum anyô palê lepla te mavi
Yisu hadum anyô vovak anêŋ anyô ku te mavi
Yisu hadum Pita yaŋavi mavi
Yisu hadum avômalô bêŋ anôŋ mavi
Ku bêŋ ek nesopa Yisu vaŋgwam
Lovak halaŋô Yisu
Yisu hêv ŋgôk doho vê
Yisu hadum anyô havuviŋ te mavi
Yisu halam Matyu
Enaŋ hik Yisu liŋ hathak kobom evak balabuŋ ek nôm
Amena ŋama lôk avi lijiŋ
Anyô maleŋ pusip ju lôk anyô abôlêk putup te
Ŋê ku naju iyom
Ŋê ku laumiŋ ba lahavuju iniŋ athêŋ
Yisu hêv ŋê ku ba i
Malaiŋ lomaloma tem êpôm môlô
Nakô ek Wapômbêŋ iyom
Miŋ mama esak Yisu ami
Yisu hadum ba avômalô evak i vose
Yisu hanaŋ abô hathak Jon anyô hathik ŋaŋ
Avômalô leŋôndôŋ kôtôŋ
Wapômbêŋ anêŋ aseleŋ ma vumvum
Yisu ma Sabat anêŋ alaŋ
Sabat ma Yisu hadum anyô baŋ hatyôk te mavi
Wapômbêŋ anêŋ anyô ku
Yisu lôk Belsebul
Alokwaŋ kambom hathak hik anêŋ anôŋ kambom
Palisi leŋiŋhaviŋ nêgê lavôŋiŋ te
Ŋgôk hatup siŋ
Yisu anêŋ talêbô lôk iviyaŋ
Abô loŋ kapô hathak anyô hapaliv yaŋvêk
Aisê ka Yisu hanaŋ abô loŋ kapô?
Abô loŋ kapô hathak yaŋvêk anêŋ ôdôŋ
Abô loŋ kapô hathak kamuŋ kambom
Abô loŋ kapô hathak ava yaôna
Abô loŋ kapô hathak yis
Yisu hanaŋ kamuŋ kambom anêŋ ôdôŋ bêŋ
Abô loŋ kapô hathak ivuŋ nôm mavi te
Abô loŋ kapô hathak kômkôm mavi
Abô loŋ kapô hathak yakseŋ
Plopet ma athêŋ mi hêk anêŋ malak ôdôŋ
Ik Jon anyô hathik ŋaŋ vônô
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 5,000
Yisu haveŋ kasukthôm anêŋ dômlê
Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ mavi hêk Genesalet
Yisu hanaŋ hathak nôm takatu ba tem indum anyô lelaik
Avi Kenan te hêvhaviŋ Yisu
Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ bêŋ anôŋ mavi
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 4,000
Palisi lo Sadyusi leŋiŋhaviŋ nêgê lavôŋiŋ te
Abô loŋ kapô hathak Palisi lo Sadyusi iniŋ yis
Pita hanaŋ nena Yisu ma Kilisi
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama
Yisu liŋkupik habitak yaŋda
Yisu hêv ŋgôk vê hêk okna te
Yisu hanaŋ bôlôŋ yaŋ hathak anêŋ ŋama
Yisu hêv da unyak matheŋ
Opalê intu bêŋ hêk Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô
Abô loŋ kapô hathak boksipsip te mi
Loŋôndê opesaŋ abô imbiŋ mamuyaŋ
Abô loŋ kapô hathak anyô paloŋ
Yisu hanaŋ abô hathak ŋê lôk veŋi êdô i
Yisu hêv mek hathak avômena
Anyô muk lôk nômkama bêŋ hanaŋ abô haviŋ Yisu
Abô loŋ kapô hathak ku anêŋ vuli
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama bôlôŋ te lô
Jems lo Jon iniŋ talêbô anêŋ lahaviŋ
Yisu hadum anyô mapusip ju mavi
Yisu habitak hayô Jelusalem hatôm kiŋ
Yisu hêv ŋê idum ku valu vê hêk unyak matheŋ kapô
Alokwaŋ ŋauŋ hayeŋ
Yisu, opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o?
Abô loŋ kapô hathak anyô lo yaŋ
Abô loŋ kapô hathak ŋê kambom eyabiŋ ku yak waiŋ
Abô loŋ kapô hathak eŋgabôm nôm ewa i
Nênêm takis êndêŋ Sisa mena dô
Abô hathak ŋê ŋama tem nimbiyô aisê
Balabuŋ alisê intu bêŋ ek vi?
Mesia ma opalê anêŋ lim lukmuk?
Yisu hathaŋ Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ
Yisu hathaŋ ŋê bêŋbêŋ sapêŋ
Yisu lahiki hathak Jelusalem
Yisu hanaŋ abô hathak unyak matheŋ Jelusalem
Malaiŋ lomaloma tem nimbitak
Nôm kambom anôŋ tem imbitak
Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu tem endelêm
Anyô te miŋ hayala waklavôŋ Yisu endelêm ami
Abô loŋ kapô hathak anyô ku mavi lôk anyô ku kambom
Abô loŋ kapô hathak avi muk laumiŋ
Abô loŋ kapô hathak ŋê ku eyabiŋ valuseleŋ
Abô loŋ kapô hathak boksipsip lôk bokmeme
Ŋê bêŋbêŋ êbôlêm auk ek nijik Yisu vônô
Avi te haŋgasô nôm ôv mavi hayô hamô Yisu wakadôk
Judas habutiŋ abô ek nêm Yisu êndêŋ ŋê bêŋbêŋ
Yisu hayaŋ nôm waklavôŋ Hale ba Hi haviŋ anêŋ ŋê ku
Yisu hêv polom lo waiŋ leŋiŋimbi yani
Yisu hanaŋ nena Pita tem enaŋ nena hathôŋ yani paliŋ
Yisu hateŋ hamô Getsemani
Evaloŋ Yisu
Yisu hadum abô
Pita hanaŋ nena hathôŋ Yisu paliŋ
Ewa Yisu ba i hadêŋ Pailat
Judas hama
Yisu hadum abô hathak Pailat
Ŋê vovak enaŋ abôma hathak Yisu
Ik Yisu hathak a
Yisu hama
Elav Yisu
Ŋê vovak eyabiŋ siô
Yisu haviyô hathak loŋbô
Ŋê vovak iniŋ abôyaŋ
Yisu hêv ku hadêŋ anêŋ ŋê ku