^
Luk
Abô môŋ
Aŋela hayô ek Sekalaia
Aŋela hayô ek Malia
Malia hi hayê Elisabet
Malia anêŋ yeŋ
Elisabet havathu Jon anyô hathik ŋaŋ
Sekalaia anêŋ yeŋ
Malia havathu Yisu
Aŋela hayô ek ŋê eyabiŋ bok
Ŋê eyabiŋ bok i êyê Yisu
Elam Yisu anêŋ athêŋ
Simeon lo Ana êyê Yisu
Yisu hamô unyak matheŋ kapô
Jon anyô hathik ŋaŋ hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô
Jon hathik Yisu
Sadaŋ halôk Yisu la ek indum kambom
Yisu hadum ku môŋ daluk hêk Galili
Avômalô Nasalet êpôlik hathak Yisu
Yisu hêv ŋgôk vê
Yisu hadum ŋê lôk lijiŋ bêŋ anôŋ mavi
Yisu hêv ku lukmuk hadêŋ Saimon
Yisu hadum anyô lepla te mavi
Yisu hadum anyô havuviŋ te mavi
Yisu halam Livai
Enaŋ hik Yisu liŋ hathak kobom evak balabuŋ ek nôm
Yisu ma Sabat anêŋ alaŋ
Sabat ma Yisu hadum anyô baŋ hatyôk te mavi
Yisu halam aposel laumiŋ ba lahavuju
Yisu hadum avômalô bêŋ anôŋ mavi
Yisu hadôŋ avômalô
Lemimimbiŋ ŋê takatu ba ik vovak hadêŋ môlô
Môlô miŋ notatale anyô vi iniŋ kobom ami
Alokwaŋ lôk anêŋ anôŋ
Kobom elav unyak
Anyô vovak laik anêŋ hêvhaviŋ
Yisu hik anyô ŋama te liŋ
Jon hêv ŋê ku ju ba i ek nenaŋ injik Yisu liŋ
Avi te hathik Yisu va hathak nôm ôv mavi
Avi doho êv Yisu thêlô sa
Abô loŋ kapô hathak anyô hapaliv yaŋvêk
Miŋ evuŋ atum lam anêŋ deda ami
Yisu anêŋ talêbô lôk iviyaŋ
Yisu hanaŋ ba lovak bêŋ hama
Yisu hêv ŋgôk vê hêk anyô te
Avena ŋama lo avi lijiŋ
Yisu hêv ŋê ku ba i
Helot lahabi nena Yisu ma opalê
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 5,000
Pita hanaŋ nena Yisu ma Kilisi
Yisu liŋkupik habitak yaŋda
Yisu hêv ŋgôk vê hêk okna te
Yisu hanaŋ bôlôŋ yaŋ hathak anêŋ ŋama
Opalê intu anyô bêŋ?
Avômalô Samalia êdô Yisu
Ku bêŋ ek nesopa Yisu vaŋgwam
Yisu hêv ŋê ku hatôm 72 ba i
Ŋê ku êvôlêm hathak loŋbô
Anyô Samalia mavi te
Yisu hamô Mata lo Malia iniŋ unyak
Kobom neteŋ mek
Yisu lo Belsebul
Anyô doho leŋiŋhaviŋ nêgê lavôŋiŋ
Deda leŋviŋkupik
Yisu hathaŋ Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ
Noyabiŋ am esak Palisi iniŋ kobom kambom
Anyô lôkmaŋgiŋ atu ba auk mi
Miŋ nôkô esak nôm atu tem imbitak ami
Noyabiŋ Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu
Yisu halêm ek embak avômalô vose
Noyala waklavôŋ bôlôŋ êntêk
Node am liliŋ
Abô loŋ kapô hathak alokwaŋ anôŋ mi
Sabat te ma Yisu hadum avi te mavi
Wapômbêŋ anêŋ lôkliŋyak ma hatôm malê?
Unyak abôlêk yaôna
Yisu halaŋ hathak Jelusalem
Yisu hadum anyô thiŋ te mavi
Undum o endeba yaôna
Abô loŋ kapô hathak nôm bêŋ te
Hudum ek osopa Yisu
Abô loŋ kapô hathak boksipsip mi
Abô loŋ kapô hathak valuseleŋ mi
Abô loŋ kapô hathak nakaduŋ hatak lambô
Abô loŋ kapô hathak kobom neyabiŋ valuseleŋ
Yisu hanaŋ abô hathak balabuŋ
Anyô lôkmaŋgiŋ lôk Lasalus
Kambom hathak habuliŋ êvhaviŋ
Êvhaviŋ
Ŋê ku iniŋ auk
Yisu hadum anyô laumiŋ mavi
Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak tem êlêm
Abô loŋ kapô hathak avi tôp lôk anyô halaŋô abô
Abô loŋ kapô hathak anyô ju eteŋ mek
Yisu hêv mek hathak avômena
Anyô lôk nômkama bêŋ hanaŋ abô haviŋ Yisu
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama bôlôŋ te lô
Yisu hadum anyô mapusip te mavi
Yisu hi Sakius anêŋ unyak
Abô loŋ kapô hathak anyô bêŋ te hêv valuseleŋ hadêŋ ŋê ku
Yisu habitak hayô Jelusalem hatôm kiŋ
Yisu hêv ŋê idum ku valu vê hêk unyak matheŋ kapô
Yisu, opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o?
Abô loŋ kapô hathak ŋê kambom eyabiŋ ku yak waiŋ
Nênêm takis êndêŋ Sisa mena dô
Abô hathak ŋê ŋama tem nimbiyô aisê
Mesia ma opalê anêŋ lim lukmuk?
Avi tôp te anêŋ da
Yisu hanaŋ abô hathak unyak matheŋ Jelusalem
Malaiŋ lomaloma tem nimbitak
Tem nimbuliŋ Jelusalem
Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu tem endelêm
Judas hanaŋ Yisu bêŋ
Ŋê ku lokwaŋju êpôpêk nôm
Yisu hêv polom lôk waiŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku
Yisu hanaŋ nena Pita tem enaŋ nena hathôŋ yani paliŋ
Noja valuseleŋ lôk vak ma biŋ vovak
Yisu hateŋ mek hamô Dum Oliv
Thêlô evaloŋ Yisu
Pita hanaŋ nena yani hathôŋ Yisu paliŋ
Ik Yisu lôk emalik hathak
Enaŋ Yisu bêŋ hamiŋ Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ maleŋiŋ
Enaŋ Yisu bêŋ hamiŋ Pailat ma
Pailat hanaŋ ba ik Yisu hathak a
Ik Yisu hathak a
Yisu hama
Elav Yisu
Yisu haviyô hathak loŋbô
Yisu hapôm anyô lokwaŋju halôk loŋôndê
Ŋê ku êyê Yisu hathak loŋbô
Yisu hathak leŋ ba hi