^
Jon
Abô habitak hatôm anyô
Jon anyô hathik ŋaŋ hanaŋ anêŋ ku bêŋ
Yisu ma Wapômbêŋ anêŋ Boksipsip Nakaduŋ
Anyô doho ibitak Yisu anêŋ ŋê ku
Yisu halam Pilip lo Nataniel
Yisu hadum ba ŋaŋ habitak waiŋ
Yisu halupuniŋ avômalô doho hêk unyak matheŋ kapô
Yisu hêv auk hadêŋ Nikodimus
Jon anyô hathik ŋaŋ hik Yisu anêŋ ku thô
Yisu hanaŋ abô haviŋ avi Samalia te
Yisu hadum anyô bêŋ te nakaduŋ mavi
Anyô lijiŋ Betesda te
Yisu ma Wapômbêŋ Nakaduŋ
Anyô vi evatho Yisu anêŋ abô loŋ
Yisu havakôŋ anyô hatôm 5,000
Yisu haveŋ kasukthôm anêŋ dômlê
Yisu ma polom lôkmala
Yisu anêŋ ŋê ku doho êdô yani
Yisu hayê waklavôŋ bêŋ halôk Jelusalem
Avômalô idum ek neyala nena Yisu ma opalê
Yisu ma ŋaŋ lôkmala
Avômalô evak i vose hi ôdôŋ ju
Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ miŋ êvhaviŋ Yisu ami
[Avi sek7:53 Ŋê lôkauk vi leŋiŋhabi nena abô 7:53-8:11 ma Jon da miŋ hato ami, ma anyôla hato haveŋ yam.
Yisu ma pik anêŋ deda
Yisu anêŋ malak ôdôŋ
Avômena ethak idum hatôm lami
Yisu hanaŋ abô hathak yanida
Anyô madaluk pusip
Palisi enaŋ abô hadêŋ anyô madaluk hakyav
Palisi ma hatôm ŋê maleŋiŋ pusip
Yisu ma boksipsip iniŋ alaŋ
Ŋê Islael miŋ êvhaviŋ ami
Lasalus hama
Yisu ma lôkmala anêŋ ôdôŋ
Yisu hik Lasalus liŋ hathak loŋbô
Malia hathik Yisu va
Yisu habitak hayô Jelusalem hatôm kiŋ
Yisu anêŋ ku hayô
Avômalô bêŋ anôŋ miŋ êvhaviŋ Yisu ami
Yisu hathik ŋê ku veŋiŋkapô
Yisu hayala Judas anêŋ kambom
Yisu hêv abô balabuŋ lukmuk
Yisu hanaŋ nena Pita tem enaŋ nena hathôŋ yani paliŋ
Yisu da ma loŋôndê
Lovak Matheŋ tem êlêm
Yisu ma yak lokwaŋ ta anôŋ
Ŋê pik tem nêpôlik esak ŋê ku
Leŋmalaiŋ tem imbitak leŋmavi anôŋ
Yisu hateŋ mek ek yanida
Yisu hateŋ mek ek ŋê ku laumiŋ ba lahavuju
Yisu hateŋ mek ek avômalô êvhaviŋ sapêŋ
Evaloŋ Yisu
Ewa Yisu ba i hadêŋ Anas
Pita hanaŋ “Yahathôŋ Yisu”
Anyô bêŋ habôk da hanaŋ hik Yisu liŋ
Pita hanaŋ “Yahathôŋ Yisu” bôlôŋ yaŋ hathak loŋbô
Ewa Yisu hi hadêŋ Pailat
Pailat hanaŋ ek nijik Yisu vônô
Ik Yisu hathak alovalaŋaŋsiŋ
Yisu hama
Elav Yisu
Yisu haviyô hathak loŋbô
Yisu hik i thô hadêŋ Malia anêŋ Magadala
Yisu hik i thô hadêŋ ŋê ku
Yisu hik i thô hadêŋ Tomas
Kapya êntêk anêŋ ôdôŋ
Ŋê ku evov alim bêŋ anôŋ
Yisu hapesaŋ abô haviŋ Pita