^
1 Jon
Abô lôkmala halêm yaiŋ
Alalô nambeŋ Wapômbêŋ anêŋ deda kapô
Yisu, anyô hêv alalô thêvô
Balabuŋ leŋimbiŋ iviyaŋ
Miŋ lemimbiŋ nômkama pik ami
Anyô hapôlik ek Kilisi
Alalô ma Wapômbêŋ nali
Lemimbiŋ môlôviyaŋ
Noyawê ba ôŋgô nena halêm anêŋ êsê
Wapômbêŋ ma leŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ
Êvhaviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ
Lavôŋiŋ atu ba hik Yisu thô
Lêk awa lôkmala yôv
Abô anêŋ daŋ