^
Pailimon
Pailimon den miriin Yesu Singaba tongwa
Nil konagi yal Onisimas enin kobe milungwa mere kwi kule bole pena galo, di tongwa
Pol, yalkuno, di tongwa