^
Yon
God ka main di maribe erungwa yal u bawa dungwa
Nil bile tongwa yal Yon, ka main kere di tongwa.
Yesu iwe, God bolima siipe siipe gawlin milungwa
Yesu gawlima kobe taw kawn kule u maribe ongwa
Yesu, Pilipi te Nataniel bole wo, di tongwa
Kena malge yal ta abal ingwa
Ka main ogu ala ibal kalkan aibe tobe irala di yongwa, Yesu i sutaw erungwa
Ibal para mile pai erungwa mere, Yesu pire pol sungwa
Yesu ka di Nikodimas tongwa
Yon mile, Yesu milungwa main di maribe erungwa
Yesu ka di Sameria abal ta tongwa
Orom gabman yal singaba yalin wan nibil erungwa, Yesu aa te wai ere tongwa
Nil ta kaan Beteseda, Yesu mile yal ta aa te wai ere tongwa
God Wan yobilaan bilungwa main paangwa
Yal taw Yesu guun kan di maribe erungwa
Yesu ibal 5000 komina tongwa
Yesu nil benge bolimina kol warungwa
Ibal kobe Yesu waa duungwa
Ibal mile painangwal painama dire Yesu, Komina birete mere miliwa, dungwa
Ibal mile painangwal painama dire, Yesu main di maribe erungwa
Yesu kebin kobe pire gi di yalini tekungwa
Komina bil nongwa, Yesu kanala dire ongwa
Ibal kobe mile, Yal i Kirisito milim mo? dungwa
Yesu kanin sinama dire simil nen taw nusi erungwa
Ibal mile painangwal painama dire nil ta milungwa
Ibal kobe suna pol sire guman inin inin dungwa
Yuda ka main singaba kobe pire gi di Yesu tekungwa
Yal maale ingwa abal ka kol paangwa
Ibal nomanin naabilama dire aw di te miliwa, dire Yesu dungwa
Na baan ta nalga ain i ta wekenanwa, dire Yesu dungwa
Ibal kan kulekungwa mere milama dire, main kawen paangwa
I nenin Satan milemua, dungwa
Ebarakam kule yekungwa kaun na goma miliwa, dungwa
Omilin gi dungwa yal Yesu aa te wai ere tongwa
Ibal omilin gi dungwa mere mile ka main kol ta kanekungwa
Bolima siipe siipe gul suna ongwa, ka di bile dungwa
Bolima siipe siipe kenin wai erungwa yal Yesu milungwa
Yuda ibal yal singaba kobe kaymin paale Yesu tongwa
Alasaras gulungwa
Ibal alangwa te mile painangwal painangwa main na miliwa, dire Yesu dungwa
Yesu kay miingwa
Yesu mile Alasaras si kwi ye tongure alungwa
Yuda ka main yal singaba kobe, Yesu si gulala dire ka dungwa
Abal ta wel garu dire bile Yesu tongwa
Yuda ka main kenin erungwa yal bil kobe, Alasaras si gulala dire ka dungwa
Yesu singaba bil milere Yerusalem ongwa
Giriki ibal taw Yesu kanabina dire ungwa
Yesu inin gulalwa di maribe erungwa
Yuda ibal binanbile pire gi di Yesu tekungwa
Yesu ka dungwa mere ka kol ere ibal tenangwa
Yesu mile yalini gawliman kobe kawn bigin sungwa
Yal ta na bale taal sinamua, dire Yesu dungwa
Kile kaman ka kwi dungwa
Yesu mile Pita ka di kile di mena ere na tenanwa, dungwa
God milungwa gul ibal nangwa kol Yesu na miliwa, dungwa
God Iban nusi ime eralwa, dire Yesu dungwa
Girepe milin komin kanin wo dungwa na miliwa, dire Yesu dungwa
Ibal kobe Yesu gawlima kobe den ki ye tenangwa
God Iban konagi main main erungwa
Baan tawle miriin piramba eme miriin painangwa
Satan na yalini si ime ere i sutaw ere teiwa, dire Yesu dungwa
Yesu gawlima kobe aa ki di tenama dire, ana di God tongwa
Yudas Yesu bale taal sire kaymin kobe tongwa
Yal kobe Yesu awli pi Anas milungwa gul ongwa
Pita Yesu na kanekiwa, dire ka di kile di mena ere dungwa
Yuda ka main kenin erungwa yal bil sirin bile Yesu tongwa
Pita gin sutan ama Yesu ka di kile di mena erungwa
Yesu awli Pailete milungwa gul pi tongwa
Pailete Yesu eri pera si gulo, di tongwa
Ibal kobe Yesu eri pera mina bili nil sungwa
Yesu gulungwa
Simil nen ta kolaa si Yesu daan mina bilungwa
Yesu gain yobilagi kobile giran ali yongwa
Yesu alungwa
Maria, Madala gariba ai abal, Yesu kanungwa
Gawlima kobe Yesu kanungwa
Tomas Yesu kanungwa
Yon ka minin ganin bilungwa main i maribe erungwa
Gawlima kobe anan kole muru kole sutan Yesu kanungwa
Yesu mile na ibalan kobe bolima siipe siipe milungwa mere i kenin ere milo, di tongwa
Yesu den miriin gawlima ta tongwa, yal i ka minin ganin i bilungwa