^
Epesas
Kirisito kal erungwa pire God kal wai main main ere na ibal kobe tongwa
Pol Epesas ibal kanin pire ana di God tere maki ye tongwa
Ibal gulungwa mere na ibal kobe milebinba, God si kwi ye na tongure Kirisito bole u taran pi milebinga
Yuda ibal te Yuda milekungwa ibal guman kane ire bole u taran nama dire, Kirisito gulungwa
Yesu ka main pire gi dibinga ibal para, God ogu mere milebinga
Yuda ta milekungwa ibal Yesu guun kan pirama dire, Pol ka nil si tongwa
Epesas ibal kobe God den miriin ibal tongwa main pirama dire, Pol ana di God tongwa
Yesu ka main ibal taminin kobe Kirisito miin gain mere milebinga
Yesu ka main ibal taminin kobe kal dime di ere main kwi duulin bile warangwa paangwa
Nomanin naabilungwa kol warabinga paangwa
Win ebin kobe mile pai erungwa main dungwa
Nen man kobe te gaan kobe mile pai erungwa main dungwa
Nil konagi ibal te yal singaba mile pai erungwa main dungwa
Yesu ka main ibal taminin kobe simil nen kobe konagi erungwa mere ere milangwa
Pol ka di wei sirala dire dungwa