^
2 Timoti
Yesu ka main di gawa di ibal terabina dire, gay ta gulekirabinga paangwa
Kirisito konagi ere tere simil nen niminin milungwa mere mile ero, dire Pol di Timoti tongwa
Yal ta ka main konagi wai erangwa God gun ye yalini tenangwa paangwa
Are kaun wei sinangwa kaun, kamin ta u maribe nangure main nigi dongwa u maribe nangwa
God ka dungwa aa gi di pire ere milo, di Timoti tongwa
God ka dungwa kirara kere di maribe ere ibal to, di Timoti tongwa
Pol mile na konagi eriga wei sinama di pirungwa
Pol ka di wei sirala dungwa