^
Taetase
Poremo Taetaseaki sawi poparaka makesane oyapo.
Asekea risira aporomo ainane oyapo.
Kiríti aporomo kotafe some kaka risiane oyapo.
“Keresoa paosa aporo hinamoane uyáka risikianie,” aisane oyapo.
“Yasu paripeakosane hemakapukua risike koteaka ereketaeraka risikianie,” aisane oyapo.
“Kotimo reane makotesasamo, repo aporo hinamoane ararehoanie,” aisane oyapo.
Poremo ayapa aisane oyapo.