^
Fairimone
Fairimoneaki Poremo sawi poparaka makesane oyapo.
Fairimone, nómo ní apea Onísimaseane karikia punie, aisane oyapo.