^
Maka
Yone he tapukumareramo Yasumo ikia kara makotesane oyapo.
Yonemo Yasu hea tapukumaresane oyapo.
Yasumo watikiaka rakisimo Satanemo e mokopipisane oyapo.
Yasu Kariri hauaka á pusuane oyapo.
Aporo kitafasuaki Yasumo someraka, “Ano patera asesie,” aisane oyapo.
Yatafumo aporo ho masane oyapo.
Aporo yakai makata tasa Yasumo mafasane oyapo.
Ape sumu yakai á some kakako Yasu pusuane oyapo.
Aporo toropakesa Yasumo mafasane oyapo.
Aporo korosakataesane Yasumo mafasane oyapo.
Yasumo Rífaiaki peae, aisane oyapo.
Kotimo asekeasimo aporo hinamo suamo makata nakosa sokoainane Yasumo somesane oyapo.
Fenena maiya amo kepoane Yasumo somesane oyapo.
Aporo hokono narisa Yasumo mafasane oyapo.
He kekea kaya a aporo yakai sarimasane oyapo.
Aporo hakāsa pura kenosu yano taesane oyapo.
“Yasupe Satane tati hakása yiyareapo,” aíyaka Kotimo somemane tisa aporomo somesane oyapo.
Yasumo ipi kaīyia soko ipi mamanea soko pesane oyapo.
Makata mano potesa Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Maiya suamo Yasumo ipi takumeaka somesane oyapo.
Makata mano potesa amo takume kepoane oyapo.
Yasumo nafa takumeaka somesane oyapo.
“Kotimo aporo unihaeaka asekea reane oyapo.” Aíyaka Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Ira máseta hae maposa Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Aporo suaki Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Atifoyaki he kupayaki kára pesane Yasumo mafasane oyapo.
Yatafumo aporo ho masa Yasumo mafasane oyapo.
Hinamo hokosa kusua Yasumo maturikia taesane oyapo. Arirakano hinamo meta soko makata takamasamo Yasumo pasua sakaihoane mafasane oyapo.
Nasare apea Yasumo some karakano aporomo kakipayasane oyapo.
Aporo keno sumo makata rakiako pusiesane oyapo.
Yasumo wakapuaka rakisiane Herotemo kaikia himeteraka reane oyapo.
Yone he tapukumarerane Herotemo rusua kusuane oyapo.
Aporo yakai fae taoseneaki (5,000) Yasumo farawa kasane oyapo.
Yasu he kima finirape pusuane oyapo.
Kenesare hauaka aporo makata tasa Yasumo mafasane oyapo.
Makasa kaua kekemamo someamo Kotimo someane matekeamenane oyapo.
Aporo hinamo himu mokoatikinamo kepoane oyapo.
Yu aporohoanafonosa hinamomo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusuane oyapo.
Aporo senaki tisa soko, aru tapaya mesa soko, Yasumo mafasane oyapo.
Aporo yakai fo taoseneaki (4,000) Yasumo makata nakosa kasane oyapo.
Yasumo rakirane kau aseakosakipoko Ferese aporope Satusi aporo ipu somesane oyapo.
“Ferese aporoane makata pirira asiapo. Ipu himu tetaraka hemakapusuane repo mokoakopo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Pesaita taonea aporo hi fausa Yasumo mafasane oyapo.
“Yasu, né Keresopo.” Aíyaka Pitamo somesane oyapo.
Yape menomo Yasumo someraka, “Aporomo ano kukusimo rukusapo.” aíyaka somesane oyapo.
Yasu kau hakuraka faesane oyapo.
Yatafumo hokosa ho masane Yasumo mafasane oyapo.
Yape tetámo Yasumo someraka, “Aporomo ano kukusimo rukusapo,” aisane oyapo.
Aporo fanaraka reamo kepoane oyapo.
Aporo metamo Yasu yano hokoa Kotimo makata wakapuaka rakira rakisiane oyapo.
Mokopipina kepoane oyapo.
Aporomo hinamo fimarerane Yasumo somesane oyapo.
Aporo hinamomo Yasu rea hokosa karikia pesane oyapo.
“Makata kemo káraraka rea aporoane Koti unihaeaka rea paoraka waforonapo,” aisane oyapo.
Yape isiamo Yasumo someraka, “Aporomo ano kukusimo rukusapo,” aíyaka somesane oyapo.
Sepetemo maeya tetá Yasumo hokono tumuru takua soko, hokono kasakai takua soko kakasimo somesane oyapo.
Aporo hi mesa Yasumo mafasane oyapo.
Yasu saro toki matia ripaka Yarusarame sitia hisiane oyapo.
“Ira foke wate efera hunia peakosafapo,” aisane oyapo.
Kotimo apea aporomo makata roporaka risiane Yasumo pusiesane oyapo.
Himu hakásaraka kurikurinane Yasumo somesane oyapo.
“Yasumo arakirane epamo maresare?” aisane oyapo.
Kotimo ipi hokosane aporomo mokoatikihokosapo aíyaka Yasumo ipi nine takumeaka somesane oyapo.
Takese mone kakakosane Yasumo somesane oyapo.
Aporo kusua maturikia taehokosane Yasumo somesane oyapo.
Kotimo somemane fanane oyapo.
“Keresomo kepoane repo mayiáka hemakapurakarire?” aíyaka Yasumo Kotimo somemane tisa aporoaki me ruraka, ipu somesane Yasumo hurutapisiane oyapo.
“Kotimo somemane tisa aporomo soko Ferese aporomo soko arakira ayiáka, repo soko ayiáka rakiakopo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Hinamo yaromo Kotiaki makata kasane oyapo.
“Kotimo ape ekeane kokoropepehokosapo.” Aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Makata umisa kekepo faserepeakosane Yasumo somesane oyapo.
Makata kakaro watikisa faserepeakosane oyapo.
Yasu paripeakosane oyapo.
Ira fokeane Yasumo takumeaka somesane oyapo.
“Ano paripeakosa maiyane aporo metamo hemakapurafapo,” aíyaka Yasumo takumeaka somesane oyapo.
“Yasu rusua kukusimo waseremakosapo,” aíyaka somesane oyapo.
Petene apea wera wape yamona Yasu wamoa hinamo metamo rekemaresane oyapo.
Yutasemo Yasu parakehokosapo, aisane oyapo.
Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Akeramo makata nakosakipoko Yasu ipi aporo hakāsa purayaki sarimasane oyapo.
Aporo hakāsa puraki Yasumo farawa soko waene he soko kasane oyapo.
Pitamo “Yasu nōmo aserafapo,” aihokosane Yasumo somesane oyapo.
Kesemane hauaka Yasumo kurikurisane oyapo.
Yasu aporomo waseremasane oyapo.
Pirisiti aporo Kaiafase rea á Yasu karikia pusuane oyapo.
Pitamo someraka, “Yasuane nōmo aserafapo.” aíyaka kotafe somesane oyapo.
Pairate rea Yasu karikia pusuane oyapo.
“Yasu rusua kukunie,” aisane oyapo.
Yasuane ame aporomo mainamaresane oyapo.
Yasu ira matopesa paremaresane oyapo.
Yasu kusuane oyapo.
Yasu kunikia motosane oyapo.
Yasu maturikia taesane oyapo.
Aporo hinamomo e asekeasimo Yasu pesane oyapo.
Yasu hepene yapura hisiane oyapo.