^
Yone
Yasu ipi yano motosa metane Somepo, aisane oyapo.
Yone he tapukumareramo somesane oyapo.
“Kotimo saro sipi mano apere,” aisane oyapo.
Yasumo aporo hakása pura fana murikimasane oyapo.
Firipipe Natanio tetāki Yasumo peaesane oyapo.
Kena taonea aporo metamo hinamo arumaraka hokono kesane oyapo.
Kotimo apea Yasu pusuane oyapo.
Nikitímasemo Yasu rea somehoko pusuane oyapo.
“Kotimo unihaeaka rekeasimo murikimasa aporoane Yasu reapo,” aíyaka Yonemo somesane oyapo.
Sameria hinamoaki Yasumo somesane oyapo.
Kamania makata rakisia aporomo hokosa Yasumo mafasane oyapo.
He kafa he fea aporo hakása meta makata takamasa Yasumo mafasane oyapo.
Yasumo someraka, “Ano Kotimo hokosapo,” aisane oyapo.
“Yasu ipi Kotimo hokosapo.” Aíyaka repo hemakapusimo tarisiane oyapo.
Aporo fae taoseneaki (5,000) Yasumo farawa kasane oyapo.
Yasu he kima finirape pusuane oyapo.
“Yasu masiarakapo.” Aíyaka kosane oyapo.
“Yaiya rekeakosa makata nenane anopo.” Aíyaka Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Yaiya rekeasimo Yasumo somesane oyapo.
Yasumo ipi mamaneamo somesane oyapo.
Ape Fete Kisiane Hemakapuko Hokono Akera maiya amo Yasu pesane oyapo.
“Yasuane unihaeaka rekeasimo kotimo murikimasa aporoane ere?” aisane oyapo.
Sikiriti aporoaki Yasuane waseremako pusiesane oyapo.
He fuakataena Yasumo kakakosaposane oyapo.
Aporomo kekepo hemakapusuane oyapo.
Pirisiti aporomo Yasuaki himu hakásaraka hemakapunafonosane oyapo.
Hinamo aporo metayaki mokome purakano asekea Yasu rea Ferese aporomo karikia pesane oyapo.
“Aporo hinamo suamo faesamo kepoane anopo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
“Ano hiakosa hauaka á re hiane siahoasifareapo,” aíyaka kakimakanafonosa aporoaki Yasumo some kasane oyapo.
Yasumo someraka, “Re tonotaehokosapo,” aisane oyapo.
“Eparahame hokono mareasiraka ano yaiya reapo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Aporo hi mesa Yasumo mafasane oyapo.
Saro sipi keasimo rurusane takumeaka somesane oyapo.
Yasumo someraka, “Saro sipi asekea rera aporoane anopo,” aisane oyapo.
Yasumo some kayane Yu aporo sisimamo kakipayasane oyapo.
Rásarase kusuane oyapo.
“Yaiya rekeasimo maturikia taena aporoane anopo.” Aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Yasumo Rásaraseane hamakapuraka hiripusane oyapo.
Rásaraseane Yasumo maturikia taesane oyapo.
“Yasu rusua kukusapo,” aisane oyapo.
Petene apea makata wape yamona Yasu korakea rekemaresane oyapo.
“Rásarase rusua kukusapo,” aisane oyapo.
Yasu Yarusarame sitia pusuane oyapo.
Kiriki aporomo Yasu aseako pesane oyapo.
Yasumo someraka, “Ano kukusapo,” aisane oyapo.
Yasumo some kayane Yu aporo sisimamo kakipayasane oyapo.
Yasumo somesane oyapo.
Yasumo ipi aporo hakāsa purane korake kususane oyapo.
Yasumo someraka, “Ano parakehokosapo.” Aisane oyapo.
Yasumo somemane kaweane oyapo.
“Pitamo someraka, ‘Yasuane nōmo aserafapo,’ aíyaka kotafe somehokosapo.” Aiyaka Yasumo somesane oyapo.
“Ata rea hauaka hiakosa ikia karane anopo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Ho Kotesa peakosaposane oyapo.
Yasumo someraka, “Kakaro sako karepe kepo asiane anopo,” aisane oyapo.
“Aporomo reaki hisihokosapo,” aisane oyapo.
“Ho Kotesa peakosapo,” aisane oyapo.
Himu nekea risirane metakarikia himu seseraka risikiakosane oyapo.
Satanemo wakapuane Yasumo rukumosakatapisiane oyapo.
Yasumo ipi aporo hakāsa purapoko kurikurisane oyapo.
Yasu parakesane oyapo.
Anase rea Yasu karikia pusuane oyapo.
“Yasumo aporo hakāsa purane nere?” Airakano Pitamo waesane oyapo.
Pirisiti aporo fanamo Yasuaki somesane oyapo.
Pitamo efera hunia waesane oyapo.
Pairate rea Yasu karikia pusuane oyapo.
Yasuaki kotafe topakamaraka hukurusuane oyapo.
Yasu ira matopesa paremaresane oyapo.
Yasu kusuane oyapo.
Yasu ketayia takua ferepemo karesane oyapo.
Yasu kunikia motosane oyapo.
Yasu kusua kunikia motosane fasekeno asesane oyapo.
Makatara hinamo Mariamo Yasu asesane oyapo.
Aporo hakāsa puramo Yasu asesane oyapo.
Tomasemo Yasu asesane oyapo.
Sawi one popasa kepoane oyapo.
Aporo hakāsa puramo efera hunia asekeasimo Yasu he Taipiriase fua pesane oyapo.
Yasumo Pitaki somesane oyapo.
Aporo hakāsa pura hakása metane Yasumo somesane oyapo.
Sawi one popasa kepoane oyapo.