^
Some Kepo Tariakosa
Aporo Hinamo Yakosane Oyapo.
Aporo Kekepo Risia amo Yanoane Oyapo.
Hauaka Yano Motosa Amo Kepoane Soko, Aporo Yano Taesa Amo Kepoane Soko Oyapo.
Hauaka Soko Taone Soko Yano Taesane Oyapo.
Kotiaki Kekerena Apeane Oyapo.
Kotimo Aporo Hinamoyaki Someaka Masane Oyapo.
Yasumo Yano Motosa Metakirane Oyapo.
Yu Aporomo Hokono Kesane Oyapo.
Yu Aporomo Makata Ainane Oyapo.
Aporomo Someraka, “Ne Ano Hokono Tumuru Takua Kayae,” Aira Amo Kepoane Oyapo.
Some Metakirane Oyapo.