^
Korosi
Poremo Korosi aporoaki sawi poparaka makesane oyapo.
Some kotesane Korosi aporo hinamomo kakimaka risikinaporakano Poremo sesesane oyapo.
Korosi aporo hinamopoko Poremo kurikurisane oyapo.
“Kepo suane Kereso ipipo,” aisane oyapo.
Keresoa paosa aporo hinamopoko Poremo rakisiane oyapo.
Korosi aporomo Kotiaki himu hakásaraka hemakapurane kárahoasimo Poremo hemakapusuane oyapo.
“Kotafe someane kakimakopo,” aisane oyapo.
“Kereso kusua ayiáka isu ayiáka kusuapo. Kusuasamo somemanemo isu asekea rekenafapo,” aisane oyapo.
Yasu kusua maturikia taesa ayiáka, isu soko ayiáka kusua maturikia taesane oyapo.
Makata patéane soko makata kaweane soko oyapo.
“Keresoa paosa aporo hinamo re uyáka risikianie,” aisane oyapo.
Kakimara aporo hinamoaki Poremo someaka motosane oyapo.
Tíkikase soko Onísimase soko Korosi taonea Poremo pusiesane oyapo.
Poremo ayapasane oyapo.